Search result for

เหมือนกัน

(62 entries)
(0.4412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมือนกัน-, *เหมือนกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมือนกัน [ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมือนกันว. อย่างเดียวกัน, ไม่แปลกกัน, เช่น พี่น้องคู่นี้มีนิสัยเหมือนกัน.
สภาคเหมือนกัน, เท่ากัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Id. (idem); idem (Id.)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idem (Id.); Id. (idem)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Me, too.เหมือนกัน The Lost Boy (2009)
Me, too.ฉันก็เหมือนกัน Endgame (2013)
I have mine.ผมก็มีเหมือนกัน Invisible Leash (2013)
Remember, share. It's share and share alike.โปรดจำไว้ว่าหุ้น มันร่วมกัน และร่วมกันเหมือนกัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก The Great Dictator (1940)
I know they're all thinking the same thing, that they're all comparing me with her, with Rebecca.ฉันรู้ว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน พวกเขาเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา Rebecca (1940)
You're trying to defend her. But that's what I'm doing.เธอพยายามปกป้องเจ้านาย ฉันเองก็เหมือนกัน Rebecca (1940)
I never had the remotest idea. Neither did Danny, I'm sure.ผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยสักนิด ผมว่าเเดนนี่เองก็คงไม่รู้เหมือนกัน Rebecca (1940)
There is a surgical block.มีห้องผ่าตัดอยู่เหมือนกัน Night and Fog (1956)
I suppose it's the same in your business too, huh?ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกันในธุรกิจของคุณด้วยฮะ? 12 Angry Men (1957)
- You know, you do-gooders are all alike.- คุณรู้ว่าคุณทำ Gooders เหมือนกัน 12 Angry Men (1957)
I'm tellin' you, they're all alike.ฉัน tellin 'คุณพวกเขากำลังทั้งหมดเหมือนกัน 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมือนกัน [adj.] (meūankan) EN: likewise ; alike ; same   FR: identique ; pareil ; similaire
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน [adj.] (meūoenkan) EN: alike ; same   FR: identique ; pareil
เหมือนกัน [adv.] (meūoenkan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well   FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
เหมือนกันหมด[adv.] (meūoenkan mot) EN: all the same   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
akin    [ADJ] เหมือนกัน, Syn. similar, alike
alike    [ADV] เช่นเดียวกัน, See also: เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similarly
alike    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similar, like, same
as    [CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
correspond    [VI] เหมือนกัน, See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, Syn. equate, resemble
correspondent    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, corresponding
corresponding    [ADJ] เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, correspondent
duplicate    [ADJ] เหมือนกัน, Syn. identical, like, same, Ant. different, opposed
much of a muchness    [IDM] ไม่แตกต่างกันมาก, See also: เหมือนกันมาก
same here    [IDM] ขอด้วยคน, See also: เหมือนกัน, ขอเหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)

English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idempotent {adj} (adj ) เหมือนกัน
See also: S. idem,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一致[いっち, itchi] (vi adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์ , See also: A. 反対,

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
gleich(adj) เหมือนกัน เช่น Ich habe die gleiche Tasche wie du. ฉันมีกระเป๋าเหมือนเธอเลยนะ

French-Thai: Longdo Dictionary
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top