Search result for

เสนาบดี

(34 entries)
(0.3249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนาบดี-, *เสนาบดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนาบดี(-บอดี) น. แม่ทัพ
เสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการในปัจจุบัน.
กรมนาเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาเกษตราธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาพลเทพฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือตราพระพิรุณทรงนาคและตราอื่น ๆ รวม ๙ ดวง.
กรมพระคลังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาพระคลัง เจ้าพระยาโกษาธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราบัวแก้ว.
กรมเมืองเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยายมราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราพระยมขี่สิงห์.
กรมวังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์หรือเจ้าพระยาธรรมาธิบดีฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราเทพยดาขี่โคนนทิกร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am the second son of the Minister of War, Hwang Tae Ho.ข้าเป็นบุตรคนที่สองของเสนาบดีกลาโหม, หวาง เท โฮ นะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Chief Retainer!หัวหน้าเสนาบดี The Kingdom of the Winds (2008)
Council, ministers, I must decline.สภา เสนาบดี ผมขอปฏิเสธ Star Trek (2009)
Thank you, ministers, for your consideration.ขอบคุณ ท่านเสนาบดี ที่รับพิจารณาผม Star Trek (2009)
Why is the Minister so late?ทำไมท่านเสนาบดีถึงช้านัก Dong Yi (2010)
Your Majesty, the Minister is here.พระมเหสี ท่านเสนาบดีมานี่แล้ว Dong Yi (2010)
What's so special about Kim Yoon Shik... that makes the Left State Minister's son throw his own body to save him?มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับคิมยุนชิก... ที่ทำให้ลูกชายของเสนาบดีฝ่ายซ้าย ถึงกับยอมเอาร่างกายของเขามาปกป้องมัน Sungkyunkwan Scandal (2010)
Is it because I'm the son of the Minister of War?เป็นเพราะข้าเป็นลูกชายของเสนาบดีกลาโหมหรือ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Because the son of a lowly war minister... dared to lay a hand on the son of the Left State Minister?ลูกชายของเสนาบดีกลาโหมผู้ต่ำต้อย กล้ายุ่งกับลูกชายของมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายหรึอ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Even if you're the son of the Minister of War who controls this country's army.ถึงเจ้าจะเป็นลูกชายของเสนาบดีกลาโหมที่กุมอำนาจทางทหาร Sungkyunkwan Scandal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนาบดี[n.] (sēnābodī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top