ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนอแนะ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอแนะ-, *เสนอแนะ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we're still tied up six to six. Who's got a suggestion?ดีเราก็ยังคงผูกขึ้น 6-6 ใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู Clue (1985)
What are you getting at?คุณกำลังเสนอแนะอะไร? Akira (1988)
Just a suggestion. Ow!แค่เสนอแนะดูน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
-What would do you suggest sir?หรือคุณมีข้อเสนอแนะอะไรหรือ ,ผู้หมวด Gattaca (1997)
May I make a suggestion to you ?ขอเสนอแนะหน่อยได้มั้ยครับ อะไรอีกล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
You see, Adam, there are some suggestions... that are to be brought forward.อดัม มันมีข้อเสนอแนะบางอย่าง ที่จะถูกนำขึ้นมา Mulholland Dr. (2001)
I know you said you would entertain suggestions.ผมรู้ว่าคุณเคยพูดว่า คุณจะรับข้อเสนอแนะ Mulholland Dr. (2001)
'Cause if you do, please, feel free to drop it in my suggestion box here.ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยส่งข้อเสนอแนะในกล่องนี้ด้วย Cell Test (2005)
My advice?ข้อเสนอแนะSee-Through (2007)
Oh, you know... i took your advice.อ้อ คุณก็รู้ ฉันนำข้อเสนอแนะของคุณไปใช้ See-Through (2007)
You weren't coming here For advice,คุณจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อเสนอแนะ 97 Seconds (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) FR: conseiller ; recommander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring forward[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
have an inkling about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have for, have on
have and inclination about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have in
put forward[PHRV] เสนอแนะ, See also: เสนอ, Syn. put forth, put out
put out[PHRV] เสนอแนะ, See also: เสนอแผนการ, Syn. put forth, put forward
savour of[PHRV] (พูด) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, Syn. smack of, smell of
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
vote[VT] เสนอแนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top