Search result for

เพี้ยน

(41 entries)
(0.255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพี้ยน-, *เพี้ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพี้ยน[V] be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
เพี้ยน[V] slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
เพี้ยน[ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพี้ยนว. ผิดแปลกไปเล็กน้อย เช่น หน้าเพี้ยน, คลาดเคลื่อน เช่น พูดเพี้ยน เสียงเพี้ยน, ผิดเพี้ยน ก็ว่า, โบราณใช้ เพียน ก็มี
เพี้ยนไม่ค่อยปรกติ (มักใช้แก่คน) เช่น เขามีท่าทางเพี้ยน ๆ.
เพี้ยนผัดก. ขอเลื่อนเวลาอยู่เรื่อย ๆ, ผัดเพี้ยน ก็ว่า.
กุลี ๒เพี้ยนมาจาก กลี เช่น เกิดการกุลี (กฎ. ราชบุรี).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratypic; paratypicalเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratypical; paratypicเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, you heard from my crazy ex-wife at all?นี่แม่ได้ยินข่าวอะไรจากเมียเพี้ยนของผมไหม Pilot (2008)
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้ Portrait of a Beauty (2008)
That was insane. that was insane.มันเพี้ยนไปแล้ว มันเพี้ยนไปแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
He's nuts.เขาเพี้ยนๆ Heartbreak Library (2008)
You are all insane!เธอเพี้ยนไปใหญ่แล้ว The Secret of Moonacre (2008)
They really fucked you up, didn't they?พวกเขาทำนายเพี้ยนใช่ไหม Wanted (2008)
Which means "Thank you, I fuck, and you're off-key."มันหมายความว่า "ขอบคุณ กูมันแย่ และมึงร้องเพี้ยนว่ะ" New York, I Love You (2008)
Not like an "I live in the wall and eat crickets" kind of weird... but just like a little off.ไม่เหมือนกับ"ชีวิตในกรอบและกินแต่ชิคเคล็ท" แปลกมากๆ แต่เพี้ยนแค่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
Is this the 21st century or did I slip without realising into a time warp?นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะ หรือฉันปล่อยให้กาลเวลา โดยไม่ผิดเพี้ยนไปเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I just saw some crazy shit. Please. Let me in.ฉันเพิ่งเห็นเรื่องสุดเพี้ยนมา ให้ฉันเข้าไปที Pineapple Express (2008)
What are you talking about? You're out of your mind.คุณพูดเรื่องอะไร นี่มันบ้าชัดๆ คุณเพี้ยนไปแล้ว Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth   FR: différer
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be crazy   
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference   FR: légèrement différent

English-Thai: Longdo Dictionary
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barking[ADJ] บ้ามากๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนมาก
barmy[ADJ] ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนๆ, Syn. crazy
bats[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. insane, crazy
have bats in one's belfry[IDM] บ้าๆ, See also: เพี้ยน, ไม่ค่อยเต็ม
not all there[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
not have all one's marbles[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ
go bananas[SL] เป็นประสาทอ่อนๆ, See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
gonzo[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
loco[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wii[วู้] (n ) เพี้ยนมาจากภาษาสเปน คำว่า Wu แปลว่า การต่อสุ้โดยไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狂う[くるう, kuruu] Thai: เพี้ยน English: to go mad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top