ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นง่อย

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นง่อย-, *เป็นง่อย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't crippled anyone yet.ผมไม่เคยทำใครเป็นง่อยมาก่อน eXistenZ (1999)
- Cripple the guards.- ทําให้ผู้คุมเป็นง่อย The Scorpion King (2002)
Crippled by all the shit they're afraid of.เป็นง่อยหมดแรงทำอะไรไม่ได้ พวกเขากลัว Seeds (2008)
Donna's not crippled.ดอนน่าไม่ได้เป็นง่อย Seeds (2008)
Three weeks would cripple us.สามอาทิตย์ก็ทำให้เราเป็นง่อยแล้ว Fun Town (2008)
But when he uses his ability, his senses become raw nerves, and he becomes susceptible.ประสาทสัมผัสของเขาจะกลายเป็นง่อย และทำให้เขาเปราะบาง Chapter Five 'Exposed' (2009)
- The kid with the crutches.- เด็กผู้ชายที่เป็นง่อย Bit by a Dead Bee (2009)
The last thing they want us to know is that their fleet is under-powered.สิ่งสุดท้ายที่มันอยากให้เรารู้ ก็คือกองเรือของมันเป็นง่อยไปแล้ว Shanghai (2010)
It was lame.มันเป็นง่อย Fool Me Once (2010)
Well, I was lame.อืมม ฉันเองก็เป็นง่อย Fool Me Once (2010)
It's like I'm paralyzed, like if I take a step in any direction,ฉันเหมือนกับคนเป็นง่อย เหมือนกับขยับตัวเองไปไหนไม่ได้เลย Más (2010)
He's got Britta down!เขาทำบริตต้าเป็นง่อยไปเลย! Accounting for Lawyers (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
hirple(เฮอ'เพิล) vi. ทำให้เป็นง่อย. n. ท่าทางงุ่มง่าม,ท่าทางเป็นง่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top