Search result for

อเนก

(35 entries)
(0.2106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อเนก-, *อเนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อเนก[ADJ] multi-, Syn. มาก, หลาย, มากมาย, Example: ไม่มีใครปฏิเสธคุณค่าของแพทย์แผนไทย ซึ่งอยู่ในฐานะยาอเนกประโยชน์ที่สามารถเยียวยามนุษย์ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อเนกประสงค์[ADJ] multi-purpose, Syn. สารพัดประโยชน์, Example: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเขื่อนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์คือนอกจากประโยชน์เรื่องการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ด้วย, Thai definition: ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อเนก, อเนก-(อะเหฺนก, อะเหฺนกกะ-) ว. มาก, หลาย, เช่น อเนกประการ.
อเนกคุณ(อะเหฺนกคุน) น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยาได้.
อเนกคุณดู ตำแยตัวผู้, ตำแยแมว.
อเนกประสงค์(อะเหฺนกปฺระสง) ว. ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ.
อเนกรรถประโยค(อะเนกัดถะปฺระโหฺยก) น. ประโยคใหญ่ที่มีใจความสำคัญอย่างน้อย ๒ ใจความมารวมกัน และใจความนั้น ๆ จะต้องมีลักษณะเป็นประโยคโดยมีสันธานเป็นบทเชื่อมหรือละสันธานไว้ในฐานที่เข้าใจ.
อเนกวิธ(อะเหฺนกกะวิด) ว. หลายอย่าง, ต่าง ๆ.
อเนกอนันต์(อะเหฺนกอะนัน) ว. มากมาย, มากหลาย, (ปาก) ใช้ว่า อเนกอนันตัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
systropheอเนกนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
multinomialอเนกนาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Large wheels, all-terrain.ล้อขนาดใหญ่ เป็นรถอเนกประสงค์ Roadkill (2009)
That part's for resale value.- นั่น Bidet (โถอเนกประสงค์) รึเปล่า? Home Economics (2009)
Universal remote. Vocal auto-playback with an eight-hour buffer, man.รีโมทอเนกประสงค์ เล่นเสียงอัตโนมัติ พร้อมบัฟเฟอร์ 8 ชั่วโมง.. Repo Men (2010)
K, Krazy Glue.(กาวอเนกประสงค์) Hick (2011)
They're holding it at the high school because our multi-purpose room has mold and guess who's getting MVP.เขาจัดที่ ร.ร.มัธยม เพราะห้องอเนกประสงค์มีเชื้อรา ทายซิคะใครได้ รางวัลเอ็มพีวี The Legacy (2011)
If you haven't cast your vote for sophomore class president, you have until fifth period to do so in the multi-purpose room.หากคุณไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนของคุณ สำหรับการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีที่สอง, คุณมีเวลาถึงคาบเรียนที่ห้าที่จะลงคะแนน ในห้องอเนกประสงค์ The First Secret (2011)
Found several messages in Lieutenant Booth's e-mail cache, all from John Westfal, all referencing something called the Anax Principle.พบข้อความมากมายในอีเมลล์ของรอ.บูธ ล้วนมาจากจอห์น เวสต์ฟอล ที่อ้างถึง บางอย่างที่เรียกว่าหลักการแอเนกซ์ The Penelope Papers (2011)
He asked me to be the first female analyst to work on something called the Anax Principle.เขาชวนย่าไปเป็น นักวิเคราะห์หญิงคนแรก ไปทำเรื่องที่ชื่อหลักการแอเนกซ์ The Penelope Papers (2011)
Diesel... and that weight multipurpose grease are used on semis.ดีเซล... . และน้ำมันเครื่องอเนกประสงค์ระดับนี้ The Bump in the Road (2012)
Jerry, you got paper towels back there?เจอรี่,คุณมีกระดาษ อเนกประสงค์แถวนี้ไม๊ Gyre, Part 1 (2012)
That means no prison yard, no common time.นั่นหมายถึงไม่มีลานอเนกประสงค์ในคุก ไม่มีเวลาทั่วไป True Believer (2012)
Nah, I've loved combustion variables ever since I blew up the multipurpose room for my middle school science fair project.ไม่,ผมรักกระบวนการเผาไหม้มาตลอด ตั้งแต่ที่ผมระเบิด ห้องอเนกประสงค์ ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ตอนอยู่มัธยม The Gunk in the Garage (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably   

English-Thai: Longdo Dictionary
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
SUV(abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., R. minivan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multipurpose[ADJ] อเนกประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omnitron(ออม'นิทรอน) n. เครื่องเร่งอเนกประสงค์
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful

English-Thai: Nontri Dictionary
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์
versatility(n) ความสามารถรอบตัว,ความอเนกประสงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top