Search result for

อัยการ

(47 entries)
(0.2856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัยการ-, *อัยการ*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัยการ(ไอยะ-) น. การของเจ้า
อัยการตัวบทกฎหมาย เรียกว่า พระอัยการ
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocate, judgeอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advocate, judgeอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to impose a curfew.ประกาศกฏอัยการศึก The Mark of Nimueh (2008)
The public prosecutor won't move... and the home office doesn't want to know.อัยการก็ทำอะไรไม่ได้ และสำนักงานใหญ่ก็ไม่อยากรับรู้ The Bank Job (2008)
When the new DA hears about this, he'll want in.ถ้าอัยการคนใหม่รู้เรื่องนี้ เขาต้องอยากร่วมด้วยแน่ The Dark Knight (2008)
Look at the new district attorney.ดูอัยการเขตคนใหม่สิ The Dark Knight (2008)
I thought the DA just played golf with the mayor.นึกว่าอัยการมีหน้าที่แค่เล่นกอล์ฟกับนายก The Dark Knight (2008)
Come on, Harvey. You're Gotham's DA.ไม่เอาน่ะฮาร์วี่ คุณเป็นอัยการกอธแฮมนะ The Dark Knight (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
You know, as our new DA, you might wanna figure out where your jurisdiction ends.ในฐานะอัยการคนใหม่ คุณน่าจะรู้นะ ว่าเขตเมืองคุณไปถึงไหน The Dark Knight (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
And then I started to pay attention to Harvey and all that he's been doing as our new DA.จากนั้นผมก็เริ่มหันมามอง ฮาวี่ และทุกสิ่งที่เขาทำในฐานะอัยการเขตคนใหม่ รู้ไหมทำไม The Dark Knight (2008)
- What about Dent?แล้วอัยการเดนท์ The Dark Knight (2008)
Your friend the district attorney, or his blushing bride-to-be.เพื่อนของนาย อัยการเขต หรือว่าว่าที่เจ้าสาวของเขา The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney general[N] อัยการสูงสุด
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
prosecuting attorney[N] อัยการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ
martial lawn. กฎอัยการศึก
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procurator(พรอค'คิวระเทอะ) n. ตัวแทน,ทนาย,อัยการ,, See also: procurate n. procuratorship n. procuratorial adj. procuratory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
public prosecutorn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
MARTIAL martial law(n) กฎอัยการศึก
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) อัยการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top