ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัตถศิลป์

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัตถศิลป์-, *หัตถศิลป์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัตถศิลป์น. ศิลปะในการผลิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ โดยถือความงามเป็นหลัก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone who understands dedication to craftsmanship in the face of mediocrity.คนที่เข้าใจการอุทิศตน ให้งานหัตถศิลป์อย่างลึกซึ้งไงล่ะ Digital Exploration of Interior Design (2012)
I shouldn't have to compromise my craftsmanshipฉันไม่ควรเอางานหัตถศิลป์ตัวเองมาต่อรอง Digital Exploration of Interior Design (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsmanship[N] หัตถศิลป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top