Search result for

ศัสตรา

(30 entries)
(0.6542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศัสตรา-, *ศัสตรา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ศัสตรา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ศัสตรา*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซรมศัสตราวุธ[V] bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป
โทรมศัสตราวุธ[V] attack with weapons, See also: unite together, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
โทรมศัสตราวุธ[V] attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โซรมศัสตราวุธก. โทรมศัสตราวุธ, ระดมฟันแทงพุ่งศัสตราวุธเข้าไป.
โทรมศัสตราวุธก. ระดมฟันแทงพุ่งศัสตราวุธเข้าไป.
ศัสตรา, ศัสตราวุธ(สัดตฺรา, สัดตฺราวุด) น. ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง, อาวุธต่าง ๆ.
กระพันว. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
ขรรค์(ขัน) น. ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง มีคม ๒ ข้าง ที่กลางใบมีดทั้งหน้าและหลังเป็นสันเล็กคล้ายคมรูปหอก ด้ามสั้น.
เขน ๑น. เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทำด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก.
คงกระพัน, คงกระพันชาตรีก. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
เครื่องมั่นน. สัปคับช้างชนิดที่มีศัสตราวุธทั้ง ๒ ข้าง.
แฉงน. กระบังศัสตราวุธ เช่น คนถือหอกแฉงปลอกทอง (สุบิน).
แซน. เรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น รูปร่างเช่นเดียวกับเรือกราบแต่เพรียวน้อยกว่า ใช้ในการลำเลียงพล ศัสตราวุธ ยุทโธปกรณ์ และเสบียงกรัง อาจใช้เป็นเรือทุ่นหรือทำหน้าที่อื่นได้.
ดั้ง ๑น. เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย, โบราณใช้ว่า ด้าง ก็มี
ด้างน. ดั้ง, เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย, เช่น หอกไปติดแพน แหลนไปติดด้าง ช้างไป่ถึงงา (ม. คำหลวง ชูชก).
ตรีศูลน. ศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร มีลักษณะคล้ายใบหอกสั้นหรือพระขรรค์ ๓ เล่ม โคนร่วมอยู่ในด้ามเดียวกัน.
ปลดอาวุธก. บังคับให้วางศัสตราวุธเพื่อไม่ให้ใช้ต่อสู้.
ปาณิมุกต์น. ศัสตราที่พุ่งด้วยมือ เช่น หอก หลาว.
พรหมทัณฑ์น. ตามศาสนาพราหมณ์หมายความว่า “ไม้พระพรหม” ชื่อศัสตรากายสิทธิ์ชนิดหนึ่ง
เรือแซน. เรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น รูปร่างเช่นเดียวกับเรือกราบแต่เพรียวน้อยกว่า ใช้ในการลำเลียงพล ศัสตราวุธ ยุทโธปกรณ์ และเสบียงกรัง อาจใช้เป็นเรือทุ่นหรือทำหน้าที่อื่นได้.
ศัสดร(สัดดอน) น. ศัสตรา, ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง.
ศัสตร-(สัดตฺระ-) น. ศัสตรา, ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง.
ศาสตรา(สาดตฺรา) น. ศัสตรา.
แสง ๒น. อาวุธ, ศัสตรา, เครื่องมีคม, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระแสง เช่น พระแสงดาบ พระแสงปืน.
อยู่คงว. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
อยู่ยงคงกระพันว. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
อสิจรรยาการน. การฝึกหัดเพลงดาบ, การฝึกหัดเพลงศัสตรา.
อสิธาราน. คมดาบ, คมศัสตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
two-swords theoryทฤษฎีทวิศัสตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top