ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วินัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วินัย-, *วินัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัยสงฆ์(n) code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai Definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัยธร(วิไนทอน) น. ภิกษุผู้ชำนาญวินัย.
วินัยปิฎก(วิไนยะปิดก, วิไนปิดก) น. ชื่อปิฎก ๑ ในพระไตรปิฎก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
College disciplineวินัยในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Discipline of childrenวินัยของเด็ก [TU Subject Heading]
Military disciplineวินัยทหาร [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Prison disciplineวินัยในเรือนจำ [TU Subject Heading]
School disciplineวินัยในโรงเรียน [TU Subject Heading]
Classroom Disciplinesวินัยในชั้นเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he's facing disciplinary court.แต่เขาถูกสอบสวนวินัยแล้ว Gandhi (1982)
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้ Gandhi (1982)
You discipline them.คุณวินัยพวกเขา Idemo dalje (1982)
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
- Discipline!วินัย! Akira (1988)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.เขาแบ่งบางส่วนไปให้พอลลี่ ก็แค่ระเบียบวินัย Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วินัย[winai] (n) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen  FR: discipline [ f ] ; règlement [ m ] ; règles [ fpl ]
วินัย[winai] (n) EN: Vinaya  FR: Vinaya [ m ]
วินัยสงฆ์[winai song] (n, exp) EN: code of monastic discipline
วินัยหย่อนยาน[winai yǿnyān] (n, exp) EN: lax discipline ; undisciplined way

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline(n) ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
dogma(n) หลักศาสนา, See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ, Syn. doctrine, principles, tenet
rule(n) วินัยทางศาสนา, Syn. religious principles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด, มัธยัสถ์, อดออม, ขึงขัง, วินัยจัด, สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid, self-denying
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ, ความมัธยัสถ์, ความสมถะมาก, ความมีวินัยจัด
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา, ศีล, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล, วินัยศาสนา, ข้อบัญญัติศาสนา
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบวินัย, การลงโทษ, การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย, บังคับ, ลงโทษ, ฝึกฝน, ฝึกหัด
doctrine(n) หลักคำสอน, วินัย, ลัทธิ, ศาสนา
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย, คอยดู, ช่างสังเกต, ระวัง
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ, เรียบร้อย, มีวินัย

German-Thai: Longdo Dictionary
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top