Search result for

ยืดเวลา

(27 entries)
(0.2996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดเวลา-, *ยืดเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone's been kind and deferred fees.ทุกคนล้วนใจดีแล้วก็ ยืดเวลาชำระออกไป Frost/Nixon (2008)
It's just, I think that's why we can afford to be big.ผมว่าน่าจะยืดเวลาออกไป Burn After Reading (2008)
Perhaps a drunken performance, a moronic liquor-store robbery, a selfish heroic act, a delayed reap, can create genocide in the Sudan.บางทีนักแสดงขี้เมา ไอ้ปัญญาอ่อนที่ปล้นร้านขายเหล้า ผู้กล้าที่เห็นแก่ตัวยืดเวลาเก็บวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Your consult might buy us some time.คุณในฐานะที่ปรึกษา อาจพอยืดเวลาให้พวกเราได้ Pleasure Is My Business (2009)
The Lieutenant is holding over the shift because of these murders that are in all the papers.ร้อยโทยืดเวลาทำงาน เพราะการฆาตกรรม 3 คดี ที่ออกข่าวในหนังสือพิมพ์ Remains to Be Seen (2009)
And I'm gonna do something productive while I'm here...ที่เซรีน่ายืดเวลาออกไปหนึ่งปี\และฉันกำลังจะทำบางอย่าง\ที่ให้ผลเยี่ยมขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ Dan de Fleurette (2009)
It's not a good idea to drag it out for so long.ถ้ามัวยืดเวลามันจะไม่ดีนะ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
We can't unplug them but maybe we can buffer the operators.เราถอดปลั๊กพวกเขาไม่ได้ แต่ยืดเวลาที่จะทำได้ Surrogates (2009)
Couldn't you have a longer engagement?คุณยืดเวลาหมั้น อีกไม่ได้หรือคะ? Sherlock Holmes (2009)
She was concerned that the delay in regressing Milo might compromise the results.เธอเป็นห่วงว่าการที่ยืดเวลา ในการทำให้ไมโลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้น อาจส่งผลเสียต่อผลการทดลองได้ The Plateau (2010)
We do not have to give him anything but it could buy us valuable time.เราจะไม่มอบอะไรให้กับเขา แต่คงช่วยให้เรายืดเวลาออกไปได้บ้าง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Either way, you'll give us your final product, and re-sign with us.มันก็จะเป็นจุดจบของสินค้า และถ้าคุณกลับมา คุณก็จะยืดเวลาสัญญาของคุณกับฉัน Episode #1.8 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag on[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag out
drag out[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag on
defer[VT] ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
deferred[ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
extend[VT] ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
延ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top