ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิทักษ์

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิทักษ์-, *พิทักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิทักษ์ก. ดูแลคุ้มครอง เช่น พิทักษ์สันติราษฎร์.
พิทักษ์ว. สันทัด.
พิทักษ์ทรัพย์น. คำสั่งศาลในคดีล้มละลายเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าควบคุมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย.
พิทักษ์สันติน. ชื่อเพลงไทย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Blazing Saddles (1974)
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง Oh, God! (1977)
Savior? Me?ผู้พิทักษ์ ผมเหรอ Oh, God! (1977)
That you're going to be the savior? And that to tell everybody, what we have down here can work?ว่าคุณจะเป็นผู้พิทักษ์ และบอกทุกคนว่าเราจะอยู่กันรอด Oh, God! (1977)
Lose a job, save a world. Not a bad deal.ตกงานแต่ได้พิทักษ์โลก ไม่เลวเท่าไหร่นะ Oh, God! (1977)
Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.ใช่ หลังสงคราม ผมพยายามหนีให้ไกลที่สุด อีเลนกับผมเลย เข้าร่วมองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Airplane! (1980)
You probably met the king of this forestเค้าต้องเป็นเทพพิทักษ์ป่าแน่เลย My Neighbor Totoro (1988)
The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.อัศวินสามพี่น้อง ผู้ซึ่งสาบานไว้ว่าจะหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้พบ และเป็นผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
God bless you, sir. All right.ขอพระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
God bless him. Yeah. Come on.พระเจ้าพิทักษ์เขา Schindler's List (1993)
God bless you.พระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
พิทักษ์รักษา[v.] (phithakraksā) EN: protect   

English-Thai: Longdo Dictionary
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fend[VT] ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
safeguard against[PHRV] ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top