Search result for

บังเกิด

(43 entries)
(0.1945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังเกิด-, *บังเกิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเกิด[V] originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
บังเกิดผล[V] succeed, See also: be successful, come off, take effect, work, Syn. เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล, Ant. ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่ได้ผล, Example: ความพยายามของผมเริ่มบังเกิดผลบ้างแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังเกิดก. เกิด เช่น บังเกิดอุบัติเหตุ บังเกิดลมพายุ, ทำให้เกิด เช่น แม่บังเกิดเกล้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
Sometimes that energy says something about the things to come.บางครั้งพลังจะทำนายถึงสิ่งที่จะบังเกิดขึ้น Drag Me to Hell (2009)
But this is a miracle, so long coming.แต่นี่คือปาฏิหาริ์ ที่กำลังจะบังเกิด Lucifer Rising (2009)
Ever wonder what's happening every time our patient gets sicker?จนความมหัศจรรย์บังเกิด ทุกๆครั้งที่คนไข้เราป่วยมากขึ้น House Divided (2009)
Whenever I'm sad, lucky in my dream.เมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกเสียใจ ความโชคดีก็จะบังเกิดในฝัน Episode #1.7 (2009)
Best dad ever.พ่อบังเกิดเกล้า If I Had a Hammer (2009)
- Father of the freakin' year.พ่อบังเกิดเกล้า If I Had a Hammer (2009)
The more gained by the id,บังเกิดผลเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างเหลือเชื่อ Social Psychology (2009)
An important man and devoted father has just been killed.ชายผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้า เพิ่งถูกฆ่าตาย The International (2009)
and there was light."และแสงก็บังเกิด The Book of Eli (2010)
It's a red-carpet Hindenburg.หายนะพรมแดงบังเกิด Sex and the City 2 (2010)
To stop that dream from happening.จะต้องจบความผันนั้นตั้งแต่เรื่องบังเกิด Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บังเกิดขึ้น[v. exp.] (bangkoēt kheun) FR: survenir ; advenir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: effective   

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arise[VI] เกิดขึ้น, See also: บังเกิด, Syn. originate
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen
engender[VI] บังเกิด, See also: เกิดขึ้น, Syn. cause, create, generate
result[VI] เป็นผล, See also: บังเกิดผล, ให้ผล, Syn. appear, ensue, happen
shape[VI] บังเกิดขึ้น, See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา, Syn. become, develop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
incident(n) เหตุการณ์,เรื่องราว,การบังเกิด,บทแทรก
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
result(vi) บังเกิดผล,เป็นผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top