Search result for

(180 entries)
(3.1365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ-, *บ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 าท (n ) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระต่อมไร้ท่อ* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ ันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
GRAB[แกรบ] (slang ) อาหาร

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
by the time[บาย เดอะ ไทม์] (adv prep ) ในขณะที่ ตอนที่

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
drehbar {adj}[เดร บาร์] (adj ) สามารถหมุนได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] company, See also: co., Syn. บริษัท
.[CLAS] baht, Syn. บาท
[V] grind, See also: crush, pulverize, roll, Syn. โขลก, ตำ, Example: เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร, Thai definition: ทำให้แหลกหรือแตกออก
[CLAS] chapter, See also: lesson, Example: ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
[N] chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count unit: บท, Thai definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
[V] vow, See also: take an oath, pray, Syn. บนบาน, บนบานศาลกล่าว, Example: นักเรียนมักมาบนพระพรหมเอราวัณไว้ว่าขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้, Thai definition: ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ
[PREP] on, See also: upon, above, Syn. เหนือ, ข้างบน, เบื้องบน, Ant. ใต้, ข้างล่าง, Example: ลูกโป่งหลากสีลอยไปบนท้องฟ้านับร้อยลูก, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือขึ้นไป
[V] break off, Example: เขาบิขนมออกเป็นสองชิ้นแบ่งให้ลูกสองคน คนละชิ้น, Thai definition: ทำให้แตกออกหรือหลุดออกเป็นชิ้นๆ ด้วยนิ้วมือ
[V] line, See also: pad, Syn. รอง, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
[V] line, See also: put in a lining, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๒๖ เรียกว่า อ ใไม้ เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากหรือแม่ก เช่น ดิ.
๒, (อ, ่อ) ว. ไม่, มักใช้ในหนังสือเก่าหรือกวีนิพนธ์ หรือางท้องถิ่น, ในที่ใช้ เมื่อใช้ว่า ่ ก็มีความเช่นเดียวกัน.
น. ส่วนของผิวพื้นโลกที่ไม่ใช่ทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น, ภาคพื้นดิน เช่น ทหารก ทางก, ที่ที่แห้ง, ที่ที่พ้นจากนํ้า, เช่น ขึ้นก.
ว. แห้ง, พร่อง, ลดลง, เช่น แลมันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย ท่านว่ามันทำให้ลูกหลานท่านนมกอกพร่อง (สามดวง)
ย่อยยัหมดกำลัง เช่น โจมปรปักษาง (ตะเลงพ่าย).
กพร่องก. ไม่ครริูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น เช่น ข้อความกพร่อง ทำงานกพร่อง.
ง ๑น. ชื่อไผ่ชนิด Bambusa nutans Wall. ex Munro. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องสั้น เนื้อลำหนา ใช้จักตอก.
่ง ๑ก. ชี้, ระุ, อ้างหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจง, เช่น การกระทำของเขา่งชัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด.
ง ๒ก. มองดู, แลดู, เช่น พลางพระงจัตุาท (ตะเลงพ่าย).
่ง ๒ก. ใช้ของแหลม ๆ แทงที่เนื้อเพื่อสะกิดหนองหรือหนามเป็นต้นที่ฝังอยู่ในเนื้อออก เช่น ่งหนอง ่งหนาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stanza[วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scriptท(คำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scriptท(คำสั่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionท, ัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statuteทกฎหมาย [ดู act ประกอ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statuteทกฎหมาย, กฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purviewทกฎหมาย, ขอเขตของทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaratory statuteทกฎหมายที่ตีความทกฎหมายอื่น (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statute, declaratoryทกฎหมายที่ตีความทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaratory statuteทกฎหมายที่ตีความทกฎหมายอื่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference serviceริการตอคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Catalog cardัตรรายการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unsigned articleทความไม่กำกัชื่อผู้เขียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unit cardัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title cardัตรชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Introductionทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was hurt, okay?ก็ฉันเจ็ใจนี่ The Serena Also Rises (2008)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธออกมันเป็นอุัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
- Yeah, Laurel told me.// ใช่ ลอเรลอกฉันแล้ว The Serena Also Rises (2008)
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกัเรื่องที่เธอพยายามทำให้ฉันอัอายต่อหน้าคนอื่นสินะ? The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดัรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกันักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
I have--I have an idea for a new story.ผมมีไอเดียสำหรัเรื่องใหม่แล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
Maybe, maybe, but you know what?ก็คงงั้นน่ะครั คุณรู้อะไรมั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
Harris was right when he cut you loose.แฮริสหนะทำถูกแล้วที่อกว่านายมันขี้แพ้ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครั The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland   FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m]
[adj.] (bok) EN: terrestrial   FR: terrestre
[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore   FR: à terre
กพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
กพร่อง[adj.] (bokphrǿng) FR: défectueux ; imparfait
กพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily   
ขส.[abv.] (Bø.Khø.Sø.) EN: bus station   
่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็ไซต์สำหรัคนไทยเล่น Linux
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตอลในความหมายที่ใช้กันใน้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แวางตัก หรือพกพา , notebook
test(n) การทดสอ, การสอ
longdo(n) ชื่อของริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ ริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากัวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทนฟิล์มเป็นริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซัซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็ข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่างกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กั PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VT] ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abbess[N] าทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
abed[ADV] นเตียง
abjure[VT] อกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
abloom[ADJ] าน
aboard[ADV] นยานพาหนะ, Syn. on board, en route, Ant. ashore, on land
aboard[PREP] นยานพาหนะ
abode[N] ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
accommodate[VI] รรลุข้อตกลง
accommodate[VT] รรลุข้อตกลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่นแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสาร หรือในจานันทึก ดู wildcards ประกอ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอในแของกรอสนทนา (dialog box) างรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรัขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่นแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดัหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระเลขฐานสิหก มีค่าเท่ากั 10 ในเลขฐานสิ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกัอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกัการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหล

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) รรเทา,ลดน้อยลง,เาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงั,การลดน้อยลง
abbey(n) วัด,โสถ์
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมัติ,การยกเลิก
abed(adv) อยู่นเตียง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงัชั่วคราว
abiding(adj) ถาวร,สืไป,ตลอดกาล,มั่นคง
abloom(adj) านสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังานสะพรั่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstact (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) บทคัดย่อ
accommodate (vt) บรรจุ, บรรทุก
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
apple of one's eyeบุคคลที่เป็นที่โปรดปราน
See also: S. A favoured person,
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
bankai (vi vt ) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
baseline (n ) บรรทัดฐาน
Bin (n ) บิน
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
brie (n ) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いすゞ[いすず, isuzu] (org) ริษัทอีซูซุ
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) ้านผีสิง
お宅[おたく, otaku] (n) ้าน (ของท่าน), ไม่ใช่เรียก้านตัวเอง
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) ันไดเลื่อน
バンコク[ばんこく, bankoku] างกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) ริษัทขนาดกลางและเล็ก
井戸[いど, ido] (n) ่อน้ำ
会社[かいしゃ, kaisha] (n) ริษัท, รรษัท
会話[かいわ, kaiwa] (n) ทสนทนา
保険証[ほけんしょう, hokenshou] (n) ัตรประกัน เช่น ัตรประกันสุขภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バラバ[ばらば, baraba] (n) ารััส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์
歪み[ゆがみ, yugami] (n) ิดเี้ยว, โย้เย้
握りつぶす[にぎりつぶす, nigiritsubusu] ี้ในมือ, การระงัข้อเสนอหรือความคิด
飛べる[とべる, toberu] (vt) ิน
詰まり[つまり, tsumari] รรจุอยู่เต็ม (จมูก) คัด แน่นเอี๊ยด เต็ม (เสื้อ) หด ใกล้ถึงวัน
田舎[いなか, inaka] ้านนอก ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด
無理やり[むりやり, muriyari] (adv) ังคั
大気[たいき, taiki] (n) รรยากาศ
ラーメン[らーめん, ramen] (n) ะหมี่แจีน
[ふし, fushi] ทหรือเนื้อหาหรือตอนในทความหรือในหนังสือ Section

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ่งอด
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ริการหรือให้ความช่วยเหลือ English: to render
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ริจาค English: to donate
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: ริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
平屋[ひらや, hiraya] Thai: ้านชั้นเดียว English: single storey house
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: ิน English: to fly
促す[うながす, unagasu] Thai: ให้กระทำ English: to press
自社[じしゃ, jisha] Thai: ริษัทของตนเอง
管理[かんり, kanri] Thai: ริหาร English: management (vs)
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ริการ English: service

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกั
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รัช่วงต่อ รัไปทำแทน, ทำต่อ
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง ริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| ริษัทมหาชน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใสั่งงาน, ใมอหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รัสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ อนด์ ได้รัมอหมายงานให้กู้ระเิดลูกหนึ่ง
Bayernแคว้นาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอข่ายริเวณหรือพื้นที่
Berlinกรุงเอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเอร์ลิน, See also: Berlin
Bonnเมืองอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
panzerfaust (n ) บาซูก้า
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| ้าน เช่น à la maison ไปที่้าน หรือ อยู่ที่้าน
Image:
je(n) ประธานุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึง่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire du foot(vt) เล่นฟุตอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์อล
Image:
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาสากล
jouer au foot(vt) เล่นฟุตอล, See also: S. faire du foot,
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอครัว)
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกัสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา ุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา ุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top