ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธรรมนิยาม

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมนิยาม-, *ธรรมนิยาม*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ธรรมนิยาม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ธรรมนิยาม*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมนิยาม[N] the certainty of nature and of nature's laws, Thai definition: ทางแห่งธรรม, วิธีแห่งธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมนิยามน.“การกำหนดแน่นอนแห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
นิยาม(-ยาม) น. การกำหนด เช่น ธรรมนิยาม, ทาง, อย่าง, วิธี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top