Search result for

ตำแหน่งที่

(58 entries)
(0.3601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำแหน่งที่-, *ตำแหน่งที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งที่ตั้ง[N] bearings, See also: set of real number, Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง, Example: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, Notes: คณิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำแหน่งที่ตั้งน. พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, ตำแหน่งที่ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locusตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ยีน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
position, sensitiveตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitive positionตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucrative officeตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offices, incompatibleตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatible officesตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumตำแหน่งที่ให้เป็นบำเหน็จทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]
Erotic Zoneตำแหน่งที่ให้ความพอใจแก่เด็ก [การแพทย์]
Force-Generating Sitesตำแหน่งที่ให้แรง [การแพทย์]
breaking pointจุดแตกหัก, ตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lesions, Malignantตำแหน่งที่เป็นมะเร็ง, รอยโรคชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Localization of the Exposureตำแหน่งที่ทะลุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
the names of your secret allies, the locations of their basesรายชื่อพันธมิตรลับของท่าน, ตำแหน่งที่ตั้งของฐานพวกเขา Cloak of Darkness (2008)
Keep listening, we need to pinpoint exactly where they are.ฟังต่อไป เราต้องหา ตำแหน่งที่พวกมันอยู่ให้เจอ The Bank Job (2008)
First positions, please!ตำแหน่งที่หนึ่ง พร้อม! Bolt (2008)
Do a good job filling up that position left by that one-eyed fella.ทำได้ดีมาก เติมตำแหน่งที่ เจ้าตาเดียวทิ้งไว้ได้ Episode #1.5 (2008)
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ... Episode #1.7 (2008)
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
- I'm a columnist- a good one.-ผมเป็นคอลัมนิสต์ เป็นตำแหน่งที่ดี Marley & Me (2008)
You know, when Alex told me that you had gone legit,ตอนอเล็กซ์บอกผมว่าคุณมารับตำแหน่งที่นี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And from that moment on, you know you have the upper hand.แต่จากนั้นไปคุณก็จะไป อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ Frost/Nixon (2008)
Now, I don't need to be told that a man who goes after his mother with a coffee table is putting himself in a weak position legally, that's obvious.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะบอกว่าคนที่จะไปหลังจากที่แม่ของเขา พร้อมโต๊ะกาแฟจะทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอถูกต้องตามกฎหมายที่เห็นได้ชัด Revolutionary Road (2008)
They offered me a great new position, here.แล้วให้ตำแหน่งที่ดีอีกด้วย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้ Shut Down (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequence[N] ตำแหน่งที่สำคัญ
emplacement[N] ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่, Syn. banquette, barbette
enfilade[N] ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง, See also: ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
foreground[N] ตำแหน่งที่โดดเด่น, See also: ตำแหน่งที่สำคัญ, Syn. forefront
fortification[N] ตำแหน่งที่ต้องป้องกัน, See also: สถานที่ที่ต้องป้องกัน
x marks the spot[IDM] ตำแหน่งที่แน่นอน, See also: จุดที่แน่นอน
lie[N] ตำแหน่งที่ตั้งอยู่, See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง, Syn. place, location, site
lie[N] ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
location[N] ตำแหน่งที่ตั้ง, See also: ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง, Syn. place, spot, section
offing[N] ตำแหน่งที่อยู่ไกล (เกี่ยวกับการเดินเรือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
skew(n) การเบน,การเฉ,ตำแหน่งที่เฉียง
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top