ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฐานะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฐานะ-, *ฐานะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานะ(n) status, See also: condition, position, Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง, Example: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง, Thai Definition: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำแหน่งฐานะ เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ
ศักดิ-, ศักดิ์ฐานะ เช่น มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ
อุตมภาพฐานะอันดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positionฐานะ, ตำแหน่ง, ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condition of aliensฐานะของคนต่างด้าว (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash positionฐานะเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic Statusฐานะของเศรษฐกิจ, สภาวะทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในฐานะมิตร The Great Dictator (1940)
As dreamers doในฐานะที่เป็นคนช่างฝันทำ Pinocchio (1940)
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
# In the state I'm inในฐานะฉันอยู่ใน Help! (1965)
We'd stood to all night, of course. As we stood up, the bullets flew around us.ในฐานะที่เราลุกขึ้นยืนกระสุน บินรอบ ๆ ตัวเรา How I Won the War (1967)
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น How I Won the War (1967)
Bowlers don't expect miracles.ในฐานะที่เป็นสนามก็จะสอน ความเพียร How I Won the War (1967)
- Thank you.ในฐานะที่ฉันบอกว่าฉันยัง ไม่ได้รับสามารถ How I Won the War (1967)
As we mean to go on, after the war.ในฐานะที่เราหมายถึงการที่จะ ไปหลังสงคราม How I Won the War (1967)
And as a soldier, I see things simply.ในฐานะนักรบ... กระผมมีวิสัยทัศน์แตกต่างไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Zira, as your husband, I beg you to stand.ซีร่า... ในฐานะสามีผมขอให้คุณยืน Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฐานะ[thāna] (n) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing  FR: statut [ m ] ; position [ f ] ; situation [ f ] ; condition [ f ] ; standing [ m ]
ฐานะการนำ[thāna kān nam] (n, exp) EN: leading position
ฐานะดี[thāna dī] (adj) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous
ฐานะทางการเงิน[thāna thāng kānngoen] (n, exp) EN: financial status  FR: statut financier [ m ]
ฐานะทางสังคม[thāna thāng sangkhom] (n, exp) EN: social position ; social status  FR: position sociale [ f ] ; statut social [ m ]
ฐานะหน้าที่[thāna nāthī] (n, exp) EN: capacity

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit(n) ฐานะทางการเงิน
position(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, Syn. location, spot, post, place
sainthood(n) ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship
siege(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, บัลลังก์
vantage point(n) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง, Syn. vantage position, viewpoint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
as(แอซ) pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ, อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น, การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง , ฐานะ, ปริญญา, ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ, ชั้น, วงศ์ตระกูล, กลุ่มของสังคม, ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class, status
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร, อักขระ, อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะพิเศษ, หลักความประพฤติ, ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี, ชื่อเสียงที่ดี, เกียรติคุณ, ฐานะตัวในเรื่อง, บทบาทในละครหรือภาพยนตร์, สัญลักษณ์, See also: characterisation, characterization n.
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ, โครงช่วงล่าง, โครงลำเครื่องบิน, ฐานะเครื่องวิทยุ, ร่างกาย, รูปร่าง -pl. chassis
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร, สัญชาติ, คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ, สิ่งที่ดีกว่า
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
caste(n) ตระกูล, ชั้น, วรรณะ, ฐานะทางสังคม
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง, ในฐานะพลเมือง, ของพลเมือง, สุภาพ
elevation(n) เนินเขา, มูนดิน, โคก, การยกระดับ, การเลื่อนฐานะ
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ, ฐานะเป็นพ่อ, บรรพบุรุษ
foothold(n) หลักฐาน, ฐานะ, ที่มั่น, จุดมั่น
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับขัตติยะ, ในฐานะกษัตริย์
level(n) ระดับ, พื้นราบ, ชั้น, ฐานะ, แนวราบ, แนวนอน
motherly(adj) เหมือนมารดา, ของมารดา, ในฐานะที่เป็นแม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Middle class[มิดเดิล คลาส] ฐานะปานกลาง
priesthood(n) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น), Syn. priest
risk exposure(n) ฐานะความเสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top