Search result for

ฉายแสง

(29 entries)
(0.2128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉายแสง-, *ฉายแสง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผด ๑ฉายแสงกล้า (ใช้แก่แดด).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For in our quest to protect the humans, a deeper revelation dawns.ในภารกิจปกป้องมนุษยชาติของเรา ความลับเบื้องลึกเริ่มฉายแสง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Night-night, light boy.บ๊าย-บาย พ่อคนฉายแสง Dare (2009)
Shut up, light boy.หุบปาก ไอ้คนฉายแสง Dare (2009)
but sometimes... it can shed new light on the problem... make you see it in a whole new way.แต่ บางครั้ง... . มันสามารถฉายแสงไฟใหม่บนปัญหา I Saw What I Saw (2009)
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง Politics of Human Sexuality (2009)
Dr. Jefferies to radiology.เชิญ ดร.เจฟเฟอรี่ ที่ห้องฉายแสง Hot Tub Time Machine (2010)
"and the moon be still as bright.พระจันทร์ยังคง ฉายแสงนวล Revelation Zero: Part 1 (2010)
Once inside, I could fluoroscope the slurry like an MRI.เมื่อมันเข้าไปข้างใน เราจะได้ฉายแสง ให้มันทะลุเข้าไปในเหลว เหมือนกับการทำ MRI The Bones That Weren't (2010)
Make sure you get into the World Cup and make Korea proud.ลุงหวังว่าคงได้เห็นพวกเธอฉายแสงเจิดจ้า ในการแข่งเวิล์ดคัพภายหลังนะ Episode #1.3 (2010)
Yeah, now all we gotta do now is not pay for the Death Worm, kidnap killer Grandma and get the hell out of here without getting liquefied.ใช่ เหลือแค่ไม่จ่ายตังค์ค่า หนอนเลเซอร์ ลักพาตัวยาย และหนีโดยไม่โดนฉายแสงใส่ BrotherFae of the Wolves (2011)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Felix, would you mind firing up the projector?ฟีลิกซ์ คุณช่วยเปิดเครื่อง ฉายแสงทีได้ไหม Where There's a Will (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floodlight[VT] ฉายแสงไฟที่สว่างจ้าไปทั่วสนามหรือนอกบริเวณอาคาร
glow with[PHRV] ฉายแสงสีแดงออกมา, See also: เปล่งลำแสงสีแดง
illuminate[VT] ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate[VI] ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
ray[VI] ส่องแสง, See also: ฉายแสง, Syn. emit light
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux

English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง

German-Thai: Longdo Dictionary
bestrahlen(vt) |bestrahlte, hat bestrahlt| ฉายแสง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top