ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าล่วงเวลา

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าล่วงเวลา-, *ค่าล่วงเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าล่วงเวลา[N] overtime wage, See also: overtime earnings, overtime pay, Syn. เงินล่วงเวลา, Example: หากทำงานลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมงแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยได้จากการทำงานล่วงเวลาปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าล่วงเวลาน. เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overtime wageค่าล่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do hope they're paying you overtime but judging by the state of this, I'd say not.หวังว่าเขาคงจ่ายค่าล่วงเวลา แต่ตัดสินด้วยสภาพของสิ่งนี้ ผมว่าไม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Guess there's no overtime today, yo?สงสัยวันนี้อดค่าล่วงเวลาอีกตามเคย Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And no overtime.และไม่มีค่าล่วงเวลา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every week I see overtime written on your dockets.ทุกอาทิตย์ฉันเห็นค่าล่วงเวลา เขียนไว้ในบัตรลงเวลาของนาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Other than a massive bill for overtime.นอกจากบิลค่าล่วงเวลา.. ราคาแพง The Blind Banker (2010)
Working night overtime. Overtime fee is not bad right?ทำงานล่วงเวลากะดึกหรือ ค่าล่วงเวลาก็ไม่เลวนักใช่ไหม Dae Mul (2010)
He will earn an hourly wage and did not sign a formal contract.เรายังไม่ได้ตรวจดูเรื่องค่าล่วงเวลา สำหรับกะทำงานกลางคืน Flower Boy Ramyun Shop (2011)
You know, I'm thinking about charging you overtime.คุณรู้มั้ย ผมกำลังคิดว่า จะคิดค่าล่วงเวลากับคุณ The Contingency (2012)
So we each owe 100, plus another 400 for the time I kept it while I was trying to fix it.ตอนนี้ เรามีหนี้คนละ 100 บวกอีก 400 ค่าล่วงเวลา ช่วงที่ฉันพยายามจะซ่อมมัน Happy Endings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าล่วงเวลา[n. exp.] (khā lūang wēlā) EN: overtime premium   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top