ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครอบคลุม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอบคลุม-, *ครอบคลุม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบคลุม(v) cover, See also: include, Example: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย, Thai Definition: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอบคลุมก. รวมไปถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sweepingครอบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Areas, Developmentalครอบคลุมพัฒนาการหมดทุกด้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.ความมืดได้ครอบคลุมและแม้แต่ เสียงสัญญาณไฟต่างๆ... ...เคลลี่รู้ว่าต้องเป็นหมอ Basic Instinct (1992)
They've started a riot to cover the sniper.พวกเขาได้เริ่มต้นก่อการจลาจล เพื่อให้ครอบคลุมซุ่มย? In the Name of the Father (1993)
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด Help! (1965)
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม! How I Won the War (1967)
He covered his eyes:เขาครอบคลุมตาของเขา . : Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Light scattered cover at 20, 000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20, 000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
Mitch, Ward, come here! Shingleton, you cover us.มิทช์ วอร์ด มาที่นี่ ชิงกลทน คุณครอบคลุมเรา First Blood (1982)
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ First Blood (1982)
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.ความมืดได้ครอบคลุมและแม้แต่ เสียงสัญญาณไฟต่างๆ... ...เคลลี่รู้ว่าต้องเป็นหมอ Basic Instinct (1992)
They've started a riot to cover the sniper.พวกเขาได้เริ่มต้นก่อการจลาจล เพื่อให้ครอบคลุมซุ่มย? In the Name of the Father (1993)
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด Help! (1965)
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม! How I Won the War (1967)
He covered his eyes:เขาครอบคลุมตาของเขา . : Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Light scattered cover at 20, 000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20, 000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
Mitch, Ward, come here! Shingleton, you cover us.มิทช์ วอร์ด มาที่นี่ ชิงกลทน คุณครอบคลุมเรา First Blood (1982)
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ First Blood (1982)
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบคลุม[khrøpkhlum] (v) EN: cover ; include

English-Thai: Longdo Dictionary
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanket(adj) ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
extensive(adj) กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
inclusive(adj) รวมด้วย, See also: ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ทั้งหมด, Syn. whole, Ant. exclusive
sweeping(adj) ครอบคลุม, See also: ครอบคลุมไปทั่ว, Syn. comprehensive, extensive, thorough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capopy(แคน'นะพี) { capopied, capopying, capopies } n. ปะรำ, สิ่งคลุม, สิ่งที่ครอบ, ดาดฟ้า, ท้องฟ้า, ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') { comprehended, comprehending, comprehends } vt. เข้าใจ, หยั่งรู้, รวมทั้ง, กินความกว้าง, ครอบคลุม, Syn. perceive, Ant. exclude -Conf. apprehend
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ, ภาวะที่เข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง, Syn. perception, grasp
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching, wide
cover(คัฟ'เวอะ) { covered, covering, covers } vt. ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน, ครอบคลุม, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้, สังวาสกับ, กก (ไข่) , ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ, ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก,
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง, เงินค้ำประกัน, เงินประกัน, การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว, ขอบเขตของการรายงานข่าว
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน, คู่, สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น, บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน, จุ่ม, ดูด, ท่วม, ครอบคลุม., See also: engulfment n. ดูengulf, Syn. ingulf.
extensive(อิคซฺเทน'ซิฟว) adj. กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย, ห่าง ๆ กัน., See also: extensiveness n. extensivity n., Syn. wide
generalityn. หลักการทั่วไป, กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, ส่วนใหญ่, ความครอบคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ, กินวงกว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม
extensive(adj) กว้างใหญ่, แพร่หลาย, ครอบคลุม, กว้างขวาง
include(vt) มี, ประกอบด้วย, ครอบคลุมถึง, รวมถึง
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย, ความครอบคลุม, สิ่งที่รวมอยู่ด้วย
inclusive(adj) รวมอยู่ด้วย, รวมทั้ง, ประกอบด้วย, ครอบคลุมถึง
incomprehensive(adj) ไม่ลึกซึ้ง, ไม่กว้างขวาง, ไม่ครอบคลุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
statewide(adj) ครอบคลุมทั้งรัฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
亙る[わたる, wataru] ครอบคลุมถึง กินเวลาถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv, adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top