ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสัมภาษณ์

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสัมภาษณ์-, *การสัมภาษณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal interviewการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
direct interviewการสัมภาษณ์โดยตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employment interviewingการสัมภาษณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Direct Interview การสัมภาษณ์โดยตรง
เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลโดยผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม หรือผู้สัมภาษณ์เป็นผู้แจงนับ อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีการแจงนับด้วยตนเอง (self-enumeration or householder method) เป็นวิธีที่ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง [สิ่งแวดล้อม]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You come upstairs with me for an interview.คุณมาชั้นบนกับผมในการสัมภาษณ์ Bloodsport (1988)
This is the real interview.มันเป็นการสัมภาษณ์ของจริง Basic Instinct (1992)
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม Anastasia (1997)
That was it.นี่แหละการสัมภาษณ์ Gattaca (1997)
Can I help you?ว่าไงครับ ผมวิลล์ ฮันทิ่ง ผมมารับการสัมภาษณ์ Good Will Hunting (1997)
Interviewed subject Isabella Zancona, at the following address.ในรายงานการสัมภาษณ์ อิสเบลล่า ซานโคน่า... - ไอ้บ้าเอ๊ย The Jackal (1997)
He's done. Come on, rerun. This interview is over.ที่เขาได้ทำ Come on, วิ่ง การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีมากกว่า Showtime (2002)
Your partner. We've been interviewing.คู่ของคุณ เราได้รับการสัมภาษณ์ Showtime (2002)
Well, weounsel them to avoid it if they possibly can, but, you know, we were talking job interviews and housing applications.เราบอกเขาแล้ว ว่าให้พยายามหลีกเลี่ยง ถ้าทำได้ แต่อย่างที่คุณก็รู้ เราพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งาน Pilot (2004)
I'm scared to death. It's my first job interview in 20 years.ผมกลัวจนฉี่ราดนะสิ การสัมภาษณ์งานครั้งแรกของผมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว Mr. Monk Gets Fired (2004)
You got that on your, on your first interview?คุณก็ได้สวัสดิการนั่นมา ทั้งที่เป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกงั้นเหรอ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Based on hundreds of interviews.อ้างจากการสัมภาษณ์นับร้อย Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: face-to-face interview   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interview[N] การสัมภาษณ์, Syn. conversation, conference, meeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top