ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*suds*

S AH1 D Z   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suds, -suds-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suds[N] น้ำสบู่ที่มีฟอง, Syn. bubbles, foam
soapsuds[N] ฟองสบู่, Syn. bubble, suds

English-Thai: Nontri Dictionary
soapsuds(n) ฟองสบู่
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death); SUDS (syndrome, sudden unexplained death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained death (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think a man working outdoors feels more like a man if he can have a bottle of suds.ผมคิดว่าคนที่ทำงานนอกบ้านรู้สึกเหมือนคน ถ้าเขาสามารถมีขวดน้ำสบู่ The Shawshank Redemption (1994)
It's really pretty. Unfortunately, I don't see suds!มันสวยจังนะ แต่เสียใจด้วย ฉันไม่เห็นเธอวาง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
No suds, no save, okay?ไม่มีวาง ไม่มีจอง เข้าใจ๋ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- Yeah, but there were no suds.- วาง แต่มันไม่มีจอง - แล้วไง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You know, no suds, no save.ก็แบบ ไม่มีวาง ไม่มีจอง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
No suds, no... Excuse me.ไม่มีวาง รอแป๊บนะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Clam it, sudsy.ว่ามาซิ เจ้าฟองสบู่ Alvin and the Chipmunks (2007)
Sue got a note from the school nurse claiming that her lupus made it impossible to bend over a bucket of suds.- ซู มีใบรับรองว่า ผิวเธอแพ้สารเคมี เลยมาทำความสะอาดไม่ได้ Showmance (2009)
Roline: the sexy suds car wash is tomorrow.แคโรไลน์: งานสุดเซ็กซี่ล้างรถฟองสบู่พรุ่งนี้แล้ว You're Undead to Me (2009)
The event is called sexy suds, you know.มหกรรมนี้เรียกว่า "ฟองสบู่สุดเซ็กส์ซี่" รู้มั้ย You're Undead to Me (2009)
What about you? You were sneezing suds.แล้วลูกหล่ะ จามเป็นฟองเลย Errand Boy (2010)
Thanks for the dinner. Double thanks for the suds.ขอบคุณสำหรับมื้อค่ำ และเบียร์พวกนี้ Dead Weight (2013)
Uh, that the -- the guy, he smelled like ground chuck and soap suds and old-lady cream.เอ่อ เจ้านั่นกลิ่นเหมือนเนื้อบด และฟองสบู่ กับยาหม่องยายแก่ Dog Dean Afternoon (2013)
I have not worn this uniform since Marshal Pilsudski marched into Warsaw in 1926.Ich habe diese Uniform nicht mehr getragen, seit Marschall Pilsudski 1926 in Warschau einmarschierte. Me and the Colonel (1958)
Marshal Pilsudski, he knew everything.Marschall Pilsudski wußte alles. Kwiecien (1961)
Marshal Pilsudski adored number 13. But I didn't agree with him on some issues.Pilsudski mochte 13, aber ich stimmte ihm nicht immer zu. Kwiecien (1961)
One of my grandfathers was in the 1863 Uprising The other took part in Pilsudski's "Miracle on the Vistula"Mein Urgroßvater kämpfte 1863 im Aufstand, der Großvater mit Pilsudski im "Wunder an der Weichsel". Blind Chance (1987)
A roadhouse called the Suds Bucket.In eine Bar namens Suds Bucket. A League of Their Own (1992)
It's gonna show they were seen entering the Sac-o-Suds convenience store in Wazoo City.Es wird sich erweisen, dass sie den Sac-o-Suds-Laden in Wazoo City betraten. My Cousin Vinny (1992)
On January ffffffff.... ..fourth of this year, my client did indeed visit the Sac-o-Suds c... um... co... ..um... um... ..convenience store. But-but... ..he didn't, um... (sniffs)Am vierten J-J-Januar... ..dieses Jahres besuchte mein Klient tatsaechlich den Sac-o-Suds-L... aehm... My Cousin Vinny (1992)
No self-respectin' Southerner uses instant grits. I take pride in my grits.Kein anständiger SudstaatIer benutzt Instant-Grutze. My Cousin Vinny (1992)
What are these really big things right in the middle of your view... ..from the window of your kitchen to the Sac-o-Suds?Was sind diese riesigen Dinger mitten in der Aussicht... ..von Ihrem Kuchenfenster auf den Sac-o-Suds-Laden? My Cousin Vinny (1992)
Your Honour, this is a picture taken by my fiancée outside the Sac-o-Suds.Euer Ehren, dieses Foto hat meine verlobte vor dem Sac-o-Suds-Laden gemacht. My Cousin Vinny (1992)
Miss Vito, it has been argued by me, the defense,... ..that two sets of guys met up at the Sac-o-Suds, at the same time,... ..driving identical metallic mint-green 1964 Buick Skylark convertibles.Miss Vito, ich, die Verteidigung, behaupte,... ..dass zwei Paare von Maennern gleichzeitig beim Sac-o-Suds eintrafen,... ..die beide 1964er Buick-SkyIark-Cabrios in Grunmetallic fuhren. My Cousin Vinny (1992)
Pilsudski Street, formerly known as Mickiewicz St.Auf der Piłsudski, früher Mickiewicz. Day of the Wacko (2002)
- Ready, Suds?- Fertig, SudsLeatherheads (2008)
- Awfully good, Suds.- Verflucht gut, SudsLeatherheads (2008)
- Sure is a great thing to read, Suds.- Liest sich einfach richtig gut, SudsLeatherheads (2008)
Sudsy? Listen up.Sudsy, hör zu! Leatherheads (2008)
- Say, Sudsey.- Hallo, Sudsey! Leatherheads (2008)
Sudsey, can I have a shot of your giggle water?Sudsey, krieg ich 'nen Schluck von Ihrem Kicherwasser? Leatherheads (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองสบู่[N] soap-bubble, See also: soap suds, Example: เธออาบน้ำยังไง ฟองสบู่ยังติดที่ต้นคออยู่เลย, Thai definition: ของเหลวที่ฟูเป็นสีขาว เมื่อใช้สบู่ถู
ฟองฟอด[N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDS    S AH1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suds    (n) sˈʌdz (s uh1 d z)
soapsuds    (n) sˈoupsʌdz (s ou1 p s uh d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] foam; suds, #20,952 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m}suds [Add to Longdo]
Seifenlauge {f} | Seifenlaugen {pl}soap sud | soapsuds [Add to Longdo]
Seifenwasser {n}soapsuds; suds [Add to Longdo]
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstensudsy | sudsier | sudsiest [Add to Longdo]
schaumig {adv}sudsily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suds \Suds\, n. pl. [Akin to sodden, seethe. See {Seethe}.]
   Water impregnated with soap, esp. when worked up into bubbles
   and froth.
   [1913 Webster]
 
   {In the suds}, in turmoil or difficulty. [Colloq.] --Beau. &
    Fl.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SUDS
     Software Update and Distribution System
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top