ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stalwart*

S T AO1 L W ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stalwart, -stalwart-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stalwart(adj) ซื่อสัตย์, See also: ไว้วางใจได้, Syn. dependable, loyal
stalwart(adj) แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
stalwart(n) คนที่ซื่อสัตย์, See also: คนที่ไว้วางใจได้, Syn. standby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj., n. (ผู้) แข็งแรง, แข็งแกร่ง, กำยำล่ำสัน, บึกบึน, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ทรหด, แน่นแน่น, ไม่ย่อท้อ., Syn. strong, resolute, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
stalwart(adj) กำยำ, แข็งแรง, บึกบึน, กล้าหาญ, แข็งแกร่ง, ทรหด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stalwart and steady and trueซื่อตรงมั่นคงหาญกล้า Captain America: The First Avenger (2011)
Take this unbloomed stalwart.ว่าไง พ่อหนุ่มผู้ยังประสีประสา Kill Your Darlings (2013)
Unbloomed stalwart.พ่อหนุ่มน้อยผู้ไม่ประสา Kill Your Darlings (2013)
Underneath this beast are the basic elements of an Alvis Stalwart.Hinter diesem Biest verbirgt sich ein Alvis Stalwart. Berks to the Future (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน(v) be sturdy, See also: be stout, be stalwart, be muscular, be robust, be brawny, be athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย, Thai Definition: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ล่ำสัน(adj) sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai Definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
กำยำ(adj) sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า
กำยำ(v) be sturdy, See also: be strong, be stout, be stalwart, be robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: เมื่อมีการต่อสู้เขามักได้เปรียบเด็กคนอื่นๆ เพราะร่างกายกำยำกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็บึกบึนกว่าด้วย
ล่ำ(adj) muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ(adj) muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STALWART S T AO1 L W ER0 T
STALWARTS S T AO1 L W ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stalwart (n) stˈɔːlwət (s t oo1 l w @ t)
stalwarts (n) stˈɔːlwəts (s t oo1 l w @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] stalwart; sturdy, #3,515 [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart, #34,136 [Add to Longdo]
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent, #392,234 [Add to Longdo]
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, ] tall and strongly built; stalwart; courageous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(treuer) Anhänger { m }stalwart [Add to Longdo]
handfest; robust { adj } | handfester | am handfestestenstalwart | more stalwart | most stalwart [Add to Longdo]
treu; getreu { adj }stalwart [Add to Longdo]
unentwegt; unerschütterlich { adj }stalwart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
健児[けんじ, kenji] (n) stalwart youth [Add to Longdo]
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n, adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
猛者[もさ, mosa] (n) man of valour; man of valor; stalwart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalwart \Stal"wart\ (st[o^]l"w[~e]rt or st[add]l"-; 277),
 Stalworth \Stal"worth\ (-w[~e]rth), a. [OE. stalworth, AS.
   staelwyr[eth] serviceable, probably originally, good at
   stealing, or worth stealing or taking, and afterwards
   extended to other causes of estimation. See {Steal}, v. t.,
   {Worth}, a.]
   Brave; bold; strong; redoubted; daring; vehement; violent. "A
   stalwart tiller of the soil." --Prof. Wilson.
   [1913 Webster]
 
      Fair man he was and wise, stalworth and bold. --R. of
                          Brunne.
   [1913 Webster]
 
   Note: Stalworth is now disused, or but little used, stalwart
      having taken its place.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stalwart
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: dependable; "the stalwart citizens at Lexington"; "a stalwart
     supporter of the UN"; "stout hearts" [syn: {stalwart},
     {stout}]
   3: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
     stouthearted fellow who had an active career in the army"
     [syn: {stalwart}, {stouthearted}]
   n 1: a person who is loyal to their allegiance (especially in
      times of revolt) [syn: {loyalist}, {stalwart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top