Search result for

*scheu*

(124 entries)
(1.2902 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scheu, -scheu-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jim Scheuren, Cate's biological father.จิม เชิร์น, พ่อแท้ๆ ของเค้า Bloodline (2009)
Mr. Scheuren.คุณ เชอเรน Bloodline (2009)
Mr. Scheuren, hello.คุณ เชอเรน สวัสดีค่ะ Bloodline (2009)
Mr. Scheuren, you have an incredibly strong little girl.คุณเชอเรนค่ะ คุณมีลูกสาวที่เก่งมาก Bloodline (2009)
Nasty.ScheuBIich. No Escape (1994)
My mother was atrocious, but she didn't raise mentally deficient sons.Meine Mutter war ein Scheusal, aber bei all ihren Fehlern zog sie keine geistesschwachen Söhne groß. Time After Time (1979)
Are you nuts, man?Bist du bescheuert? The Wanderers (1979)
He's so fat. It's disgusting. - He's not.Wo der doch so fett ist, das ist doch ein Scheusal. Caligula (1979)
As you can see, ladies and gentlemen, we have gone to great expence to bring you the finest flesh in our empire.Wie ihr seht, scheuten wir keine Kosten, um euch das vornehmste Fleisch des ganzen Reiches zu servieren. Caligula (1979)
- Shoo her back in.- Scheuch sie einfach zurück. The Kinfolk (1979)
But you still feared your wife enough to make the brood of Valkyries, even Brünnhilde, bride of your will, obedient to my authority.Denn dein Weib noch scheutest du so, daß der Walküren Schar und Brünnhilde selbst, deines Wunsches Braut in Gehorsam der Herrin du gabst Die Walküre (1980)
But now I do not fear his forces of darkness:Doch scheu' ich nun nicht seine nächtigen Scharen Die Walküre (1980)
a hero whom I had never deigned to help, a stranger to the god, free from his favour, unprompted, acting from his own need, with his own weapon. He could do the deed that I must shun, that I never suggested to him, though it be my one wish.Ein Held, dem helfend nie ich mich neigte der fremd dem Gurke, frei seiner Gunst unbewußt, ohne Geheiß, aus eignet Not, mit der eignen Wehr schüfe die Tat, die ich scheuen muss die nie mein Rat ihm riet, wünscht sie auch einzig mein Wunsch! Die Walküre (1980)
The mighty one shuns it and avoids the place.Ihn scheut der Mächfge und meidet den Ort Die Walküre (1980)
of sharing victory or death with Siegmund.Scheu und staunend stand ich in Scham Die Walküre (1980)
If then I must leave you and timorously avoid you, if you must sever what once linked us and cut off from yourself a half that once belonged wholly to you, do not forget that, O god!Muß ich denn scheiden und scheu dich meiden musst du spalten, was einst sich umspannt die eigne Hälfte fern von dir halten, daß sonst sie ganz dir gehörte du Gott, vergiß das nicht! Die Walküre (1980)
surround my sleep by fearsome terrors so that only the freest fearless hero will one day find me on the rock!Die Schlafende schütze mit scheuchendem Schrecken daß nur ein furchtlos freiester Held hier auf dem Felsen einst mich fänd'! Die Walküre (1980)
Let it strike devouring fear into the faint-hearts.Mit zehrenden Schrecken scheuch' es den Zagen Die Walküre (1980)
Hey, is he a little off?Er ist ein wenig bescheuert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Well, I guess they can stay in the barn over there.Sie können in der Scheune da drüben bleiben. Space Croppers (1980)
The barn will be fine.Die Scheune ist ok. Space Croppers (1980)
STARBUCK: It was nasty footing:Scheußliche Gegend. The Return of Starbuck (1980)
And if you run away from it then you hurt something inside yourself.Wenn man sich davor scheut, verletzt man sich selbst im Inneren. The Idol (1980)
Come on, this fish is more important than that dance.Dieser dicke Brocken zählt mehr als so ein bescheuerter Ball. The Inspiration (1980)
We could use the wheel of the tricycle in the barn.Das vom Dreirad in der Scheune würde gehen. The Last Straw (1980)
Looks like a barn-raising to me.Könnte 'ne Scheune werden. The Last Straw (1980)
You know, it's having someone take the hoe out of my hands when I'm trying to do the gardening or shooing me out of the chicken coop when I'm trying to clean it.Jedes Mal, wenn ich den Garten wässern will, nimmt mir jemand den Schlauch aus der Hand. Oder ich mache den Hühnerstall sauber und werde sofort rausgescheucht. The Outrage: Part 2 (1980)
I won't only paint the house, I'll paint the barn too.Ich streiche nicht nur das Haus, sondern auch die Scheune. The Prodigals (1980)
Well, when I was growing up on this mountain, Cousin John any time the house was full of company, they packed up the little boys and put them out in the barn to sleep on the hay.Als ich auf diesem Berg aufgewachsen bin, Cousin John, war in diesem Haus immer was los, die kleinen Jungs haben in der Scheune im Heu geschlafen. The Remembrance (1980)
Cousin Zadok can help hisself right out to the barn.Cousin Zadok schafft es selbst bis zur Scheune. The Remembrance (1980)
Mustn't all flap around like a lot of wet hens. We've got to save this Department.Wir dürfen nicht rumlaufen wie aufgescheuchte Hühner, wir müssen etwas tun, damit dieses Ministerium nicht dichtgemacht wird. The Writing on the Wall (1980)
- What appalling cynicism.- Welch abscheuchlicher Zynismus. Ja. The Writing on the Wall (1980)
There is nothing more dry, more barren, than his favour and his good grace and "give" is a word for which he has such a strong dislike that he never says "I give", but "I lend, you a good morning".Ich wüsste nichts so Dürres als seine Gunstbezeigungen, Vor dem Wort "Geben" hat er solchen Abscheu, dass er nie sein Wort gibt, sondern es verpfändet, The Miser (1980)
Lastly she has the deepest aversion to gambling and this is not very common nowadays among women.Ausserdem hat sie Abscheu vor dem Spiel, was heute selten ist, Ich kenne eine, die 20000 Franken verloren hat, Wir nehmen nur den 4. Teil, The Miser (1980)
She has the greatest detestation to all young men and only likes old people.Sie hat Abscheu vor jungen Leuten und liebt nur die Alten. The Miser (1980)
You must not, if you trust me, frighten anybody but must use gentle means to collect evidence in order afterwards to proceed with more rigour for the recovery of the sum.Wir dürfen die Leute nicht kopfscheu machen und müssen still einige Beweise erlangen, um hernach mit aller Strenge zu verfahren und Euch die gestohlenen Füchse wiederzuschaffen. The Miser (1980)
Confess the most abominable action. The most horrible crime, that was ever committed.Bekenne die schwärzeste Schandtat, das abscheulichste Attentat, das je begangen worden ist. The Miser (1980)
Of what crime I speak? Villain, as if you did not know.Von welchem Verbrechen ich spreche, Scheusal? The Miser (1980)
I am not the man to fear anything and if all Naples is known to you, you know who was Don Thomas d'Alburci.Ich habe niemand zu scheuen. Wenn Ihr Neapel kennt, kennt Ihr Don Thomas d'Alburci. The Miser (1980)
- And it goes straight into the barn?- Und es geht direkt in die Scheune? Every Man for Himself (1980)
Everyone's scared of thinkingJeder scheut das Denken. Every Man for Himself (1980)
Sucks, totally.Wirklich bescheuert. Solo Sunny (1980)
Nick, Pete, Jerry, there's a fire in the barn.Nick, Pete, Jerry, wir haben Feuer in der Scheune. Airplane! (1980)
I remember he used to bite his fingernails.Ich weiß noch, dass er an den Fingernägeln kaute. Sah scheußlich aus. From the Life of the Marionettes (1980)
I'll have something to drink, too. - Your awful liqueur is to your left.- Dein abscheulicher Likör steht da links. From the Life of the Marionettes (1980)
Your business friends consider it an honour... to eat that grub your awful old mother prepares.- Deine Partner fühlen sich geehrt, bei deiner scheußlichen alten Mutter irgendwelchen Fraß vorgesetzt zu bekommen! From the Life of the Marionettes (1980)
They could remove these spots, but not the veins and wrinkles.Ich fragte 3 Ärzte, was ich mit meinen Händen tun soll. Die braunen Flecken können sie wegmachen, aber die Adern, die Runzeln, scheußlich! From the Life of the Marionettes (1980)
It's terribly hot.Es ist scheußlich warm. From the Life of the Marionettes (1980)
One by one, they went down... and one by one, up went mostly monstrosities.Eins nach dem anderen wurde abgerissen, und hochgezogen wurden, eine nach der anderen, Scheußlichkeiten. Bad Timing (1980)
Hey, you can't do that!Bist du bescheuert, Mann? Battle Creek Brawl (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEU    SH OY1
SCHEUER    SH OY1 ER0
SCHEURER    SH ER1 ER0
SCHEUFLER    SH OY1 F AH0 L ER0
SCHEURICH    SH OY1 R IH0 K
SCHEURING    SH ER1 IH0 NG
SCHEUERMAN    SH OY1 ER0 M AH0 N
SCHEUERMANN    SH OY1 ER0 M AH0 N
SCHEUNEMANN    SH OY1 N M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
scheußlich(adj) ไม่น่าภิรมย์, น่ารังเกียจ
bescheuert(adj) งี่เง่าเต่าตุ่น, ปัญญาอ่อน, ไร้สาระ, บ้า , See also: S. blöd, doof, blödsinnig, dämlich,
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheu {f}; Verachtung {f}abhorrence [Add to Longdo]
Abscheu {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Abscheu {f}horror [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}detestableness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}heinousness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}hellishness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
Ekel {m}; Abscheu {f} (vor) | Abscheu vor etw. habenaversion; loathing (of; for) | to have a loathing of sth. [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}; Abscheulichkeit {f}; Niederträchtigkeit {f}villainy [Add to Longdo]
Reiben {n}; Reibung {f}; Abreibung {f}; Scheuern {n}rubbing [Add to Longdo]
Retuscheur {m}; Retuscheurin {f}retoucher [Add to Longdo]
Scheuerbürste {f} | Scheuerbürsten {pl}scrubbing-brush; scrub brush | scrubbing-brushes [Add to Longdo]
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance [Add to Longdo]
Scheuerlappen {m}; Scheuertuch {n}, Aufnehmer {m} | Scheuerlappen {pl}; Scheuertücher {pl}cleaning cloth; floor cloth | cleaning cloths; floor cloths [Add to Longdo]
Scheuerleiste {f}kerbing rib; protecting rib; scuff rib; scuffing rib [Am.] [Add to Longdo]
Scheuerleiste {f}; Sockelleiste {f}; Fußleiste {f} | Scheuerleisten {pl}; Sockelleisten {pl}; Fußleisten {pl}skirting board [Br.]; baseboard [Am.]; mopboard | skirting boards; baseboards [Add to Longdo]
Scheuertuch {n}scouring cloth [Add to Longdo]
Scheuklappe {f} | Scheuklappen {pl}blinker | blinkers [Add to Longdo]
Scheune {f} | Scheunen {pl} | offene Scheunebarn | barns | Dutch barn [Br.] [Add to Longdo]
Scheunenbau {m}barn-raising [Add to Longdo]
Scheunenhof {m} | Scheunenhöfe {pl}barnyard | barnyards [Add to Longdo]
Scheunentor {n} | Scheunentore {pl}barn door | barn doors [Add to Longdo]
Scheusal {n}; Monster {n}monster [Add to Longdo]
Scheusal {n}; unmögliche Gestalt {f}zombie [Add to Longdo]
Scheußlichkeit {f}atrociousness [Add to Longdo]
Scheußlichkeit {f}dreadfulness [Add to Longdo]
Scheußlichkeit {f}horridness [Add to Longdo]
Schleifmittel {n}; Scheuermittel {n}abrasive [Add to Longdo]
Unmensch {m}; Scheusal {n} | Unmenschen {pl}; Scheusale {pl}fiend | fiends [Add to Longdo]
Verabscheuung {f}detestation [Add to Longdo]
Vogelscheuche {f}scarecrow; bird scarer [Add to Longdo]
Wasserscheu {f}hydrophobia [Add to Longdo]
Widerwille {m}; Abscheu {f} (gegen) | mit Widerwille; mit Abscheudisgust (at; for) | in disgust [Add to Longdo]
abscheulich {adv}flagrantly [Add to Longdo]
abscheulichheinous [Add to Longdo]
abscheuendshying [Add to Longdo]
abscheulich; verhasst; zuwider {adj}abhorrent [Add to Longdo]
abscheulich {adv}abominably [Add to Longdo]
abscheulich {adv}damnably [Add to Longdo]
abscheulichdetestable [Add to Longdo]
abscheulich {adv}detestably [Add to Longdo]
abscheulichexecrable [Add to Longdo]
abscheulich {adv}execrably [Add to Longdo]
abscheulichexecrative [Add to Longdo]
abscheulichflagrant [Add to Longdo]
abscheulich {adv}heinously [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凶悪[きょうあく, kyouaku] schrecklich, abscheulich [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] abscheulich, widerwaertig, verdriesslich, verdammt, verflucht, verhaengnisvoll [Add to Longdo]
忌む[いむ, imu] verabscheuen, hassen, -meiden, vermeiden [Add to Longdo]
憎しみ[にくしみ, nikushimi] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]
憎悪[ぞうお, zouo] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]
納屋[なや, naya] Schuppen, Scheune [Add to Longdo]
靴擦れ[くつずれ, kutsuzure] durchgescheuerte_Stelle_am_Fuss [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  scheu [ʃɔi]
     shy
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Scheu [ʃɔi] (n) , s.(f )
     awe
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top