ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rusticating*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rusticating, -rusticating-
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rusticating    (v) rˈʌstɪkɛɪtɪŋ (r uh1 s t i k ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(zeitweise von der Universität) relegieren | relegierend | relegiert | relegierteto rusticate | rusticating | rusticates | rusticated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rusticate \Rus"ti*cate\, v. i. [imp. & p. p. {Rusticated}; p.
   pr. & vb. n. {Rusticating}.] [L. rusticaticus, p. p. of
   rusticari to rusticate. See {Rustic}.]
   To go into or reside in the country; to ruralize. --Pope.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*rusticating *

 


  

 
rusticating
 • (v) /r'ʌstɪkɛɪtɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top