ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recapitulation*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recapitulation, -recapitulation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recapitulation[N] การสรุป, Syn. summarize, reiterate

English-Thai: Nontri Dictionary
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย้ำ[N] repetition, See also: reiteration, recapitulation, Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น, Example: การย้ำถึงอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ, Thai definition: การพูดหรือการทำซ้ำๆ เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง
การแจกแจง[N] explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recapitulation    (n) rˌiːkəpˌɪtʃulˈɛɪʃən (r ii2 k @ p i2 ch u l ei1 sh @ n)
recapitulations    (n) rˌiːkəpˌɪtʃulˈɛɪʃənz (r ii2 k @ p i2 ch u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekapitulation {f}recapitulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再演[さいえん, saien] (n,vs) (1) another showing (of a play); (2) recapitulation (biology); (P) [Add to Longdo]
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P) [Add to Longdo]
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recapitulation \Re`ca*pit`u*la"tion\
   (r[=e]`k[.a]*p[i^]t"[-u]*l[=a]"sh[u^]n), n. [LL.
   recapitulatio: cf. F. recapitulation.]
   1. The act of recapitulating; a summary, or concise statement
    or enumeration, of the principal points, facts, or
    statements, in a preceding discourse, argument, or essay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) That process of development of the individual
    organism from the embryonic stage onward, which displays a
    parallel between the development of an individual animal
    (ontogeny) and the historical evolution of the species
    (phylogeny). Some authors recognize two types of
    recapitulation, {palingenesis}, in which the truly
    ancestral characters conserved by heredity are reproduced
    during development; and {cenogenesis} ({kenogenesis} or
    {coenogenesis}), the mode of individual development in
    which alterations in the development process have changed
    the original process of recapitulation and obscured the
    evolutionary pathway.
    [PJC]
 
       This parallel is explained by the theory of
       evolution, according to which, in the words of
       Sidgwick, "the developmental history of the
       individual appears to be a short and simplified
       repetition, or in a certain sense a recapitulation,
       of the course of development of the species."
       Examples of recapitulation may be found in the
       embryological development of all vertebrates. Thus
       the frog develops through stages in which the embryo
       just before hatching is very fish-like, after
       hatching becomes a tadpole which exhibits many
       newt-like characters; and finally reaches the
       permanent frog stage. This accords with the
       comparative rank of the fish, newt and frog groups
       in classification; and also with the succession
       appearance of these groups. Man, as the highest
       animal, exhibits most completely these phenomena. In
       the earliest stages the human embryo is
       indistinguishable from that of any other creature. A
       little later the cephalic region shows gill-slits,
       like those which in a shark are a permanent feature,
       and the heart is two-chambered or fish-like. Further
       development closes the gill-slits, and the heart
       changes to the reptilian type. Here the reptiles
       stop, while birds and mammals advance further; but
       the human embryo in its progress to the higher type
       recapitulates and leaves features characteristic of
       lower mammalian forms -- for instance, a distinct
       and comparatively long tail exists. Most of these
       changes are completed before the embryo is six weeks
       old, but some traces of primitive and obsolete
       structures persist throughout life as "vestiges" or
       "rudimentary organs," and others appear after birth
       in infancy, as the well-known tendency of babies to
       turn their feet sideways and inward, and to use
       their toes and feet as grasping organs, after the
       manner of monkeys. This recapitulation of ancestral
       characters in ontogeny is not complete, however, for
       not all the stages are reproduced in every case, so
       far as can be perceived; and it is irregular and
       complicated in various ways among others by the
       inheritance of acquired characters. The most special
       students of it, as Haeckel, Fritz M["u]tter, Hyatt,
       Balfour, etc., distinguish two sorts of
       recapitulation {palingenesis}, exemplified in
       amphibian larvae and {coenogenesis}, the last
       manifested most completely in the metamorphoses of
       insects. Palingenesis is recapitulation without any
       fundamental changes due to the later modification of
       the primitive method of development, while in
       coenogenesis, the mode of development has suffered
       alterations which obscure the original process of
       recapitulation, or support it entirely.
                          --Encyclopedia
                          Americana,
                          1961.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top