ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*purloined*

P ER0 L OY1 N D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: purloined, -purloined-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purloined!โดนขโมย! Hocus Pocus (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURLOINED P ER0 L OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purloined (v) pˈɜːʳlˈɔɪnd (p @@1 l oi1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwenden; stehlen | entwendend; stehlend | entwendet: gestohlen | entwendet; stiehlt | entwendete; stahlto purloin | purloining | purloined | purloins | purloined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purloin \Pur*loin"\, v. t. [imp. & p. p. {Purloined}; p. pr. &
   vb. n. {Purloining}.] [OF. purloignier, porloignier, to
   retard, delay; pur, por, pour, for (L. pro) + loin far, far
   off (L. longe). See {Prolong}, and cf. {Eloign}.]
   To take or carry away for one's self; hence, to steal; to
   take by theft; to filch.
   [1913 Webster]
 
      Had from his wakeful custody purloined
      The guarded gold.            --Milton.
   [1913 Webster]
 
      when did the muse from Fletcher scenes purloin ?
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top