ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prevision*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prevision, -prevision-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevision(n) การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Combined data stream based on all three previsions.Ein kombinierter Datenstrom, basierend auf allen drei Previsions. Minority Report (2002)
Okay, so you want just the female prevision.Ok, Sie wollen nur die weibliche Prevision. Minority Report (2002)
We have the two previsions.Wir haben zwei Previsions. Minority Report (2002)
BURGESS:(Burgess) Die dritte Prevision war was? Minority Report (2002)
No, the third prevision, Agatha's prevision, wasn't there.Nein. Die dritte Prevision war nicht da. Minority Report (2002)
There are a dozen more cases with missing previsions.Es gibt noch ein Dutzend weiterer Fälle mit fehlenden Previsions. Minority Report (2002)
You could tell me how someone can fake a prevision.Sie können mir sagen, wie man eine Prevision fälschen kann. Minority Report (2002)
- Are these all of her previsions? WALLY:- Sind das alle ihre Previsions? Minority Report (2002)
- It's the same prevision.- Das ist dieselbe Prevision. Minority Report (2002)
But then, right then, someone else having reviewed the prevision and dressed in the same clothes...Aber dann komm ein anderer... jemand mit Kenntnis der Prevision, der den gleichen Umhang trägt... und begeht den Mord auf exakt dieselbe Weise. Minority Report (2002)
It'd have to be someone with access to the previsions in the first place.Es müsste jemand sein, der auf die Previsions Zugriff hat. Minority Report (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพยากรณ์[kān phayākøn] (n) EN: forecast ; forecasting  FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[kān phayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecast  FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[kān phayākøn kān khāi] (n, exp) EN: sales forecast  FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[kān phayākøn nai raya yāo] (n, exp) EN: long-rang forecasting  FR: prévision à long terme [f]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[khāo phayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecast  FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
นักพยากรณ์อากาศ[nakphayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecaster  FR: prévisionniste [m] {météo}

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevision (n) prˌiːvˈɪʒn (p r ii2 v i1 zh n)
previsions (n) prˌiːvˈɪʒnz (p r ii2 v i1 zh n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevision \Pre*vi"sion\, n. [Cf. F. pr['e]vision.]
   Foresight; foreknowledge; prescience. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevision
   n 1: a prophetic vision (as in a dream)
   2: the power to foresee the future [syn: {prescience},
     {prevision}]
   3: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]
   4: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top