ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prelate*

P R EH1 L IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prelate, -prelate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prelate(n) พระราชาคณะ, Syn. bishop, cardinal, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ, บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prelate(n) เจ้าอาวาส, พระราชาคณะ, บาทหลวงชั้นสูง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRELATE P R EH1 L IH0 T
PRELATE P R IY1 L EY2 T
PRELATES P R EH1 L IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prelate (n) prˈɛlət (p r e1 l @ t)
prelates (n) prˈɛləts (p r e1 l @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prälat { m }prelate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical #7,096 [Add to Longdo]
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal #8,380 [Add to Longdo]
カージナル[ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
修院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prelate \Prel"ate\, v. i.
   To act as a prelate. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Right prelating is busy laboring, and not lording.
                          --Latimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prelate \Prel"ate\ (?; 48), n. [F. pr['e]lat, LL. praelatus, fr.
   L. praelatus, used as p. p. of praeferre to prefer, but from
   a different root. See {Elate}.]
   A clergyman of a superior order, as an archbishop or a
   bishop, having authority over the lower clergy; a dignitary
   of the church.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word and the words derived from it are often used
      invidiously, in English ecclesiastical history, by
      dissenters, respecting the Established Church system.
      [1913 Webster]
 
         Hear him but reason in divinity, . . .
         You would desire the king were made a prelate.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prelate
   n 1: a senior clergyman and dignitary [syn: {archpriest},
      {hierarch}, {high priest}, {prelate}, {primate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top