ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*posies*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: posies, -posies-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bouquets ; Posiesช่อดอกไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # # ashes, ashes, we all fall down!# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posiesWhite to Play (2009)
- # pocketful of posies # - Crap.# pocketful of posiesWhite to Play (2009)
♪ pocketful of posiesกระเป๋าเต็มไปด้วยดอกไม้ Fallen (2010)
♪ pocketful of posies~ เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของคนตาย ~ Hit (2012)
As in, "Pocketful of posies, we all fall down."และในกระเป๋ายาพิษมากมาย เราก็ตาย Virtual Reality Bites (2015)
All right, okay, okay, okay. ♪ Pocket full of posies ♪ ♪ Ashes, ashes, and we all fall down. ♪ได้ๆ โอเคๆๆ อะไรคือโพซีอ่ะ? We All Fall Down (2016)
Posies are flowers.อ่อ โพซีคือดอกไม้น่ะ We All Fall Down (2016)
- # pocketful of posies #- # pocketful of posiesWhite to Play (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posies    (n) pˈouzɪz (p ou1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(kleiner) Blumenstrauß {m}; Sträußchen {n} | Blumensträuße {pl}posy | posies [Add to Longdo]
Motto {n} | Mottos {pl}posy | posies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posy \Po"sy\, n.; pl. {Posies}. [Contr. fr. poesy.]
   1. A brief poetical sentiment; hence, any brief sentiment,
    motto, or legend; especially, one inscribed on a ring.
    "The posy of a ring." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Probably so called from the use of flowers as having an
    enigmatical significance. Wedgwood.] A flower; a bouquet;
    a nosegay. "Bridegroom's posies." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We make a difference between suffering thistles to
       grow among us, and wearing them for posies. --Swift.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top