ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pacht*

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pacht, -pacht-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colonel I've been out here so often you'd think I'd taken a lease on this place.Colonel, ich bin so oft hier draußen, dass man meinen könnte, ich hätte die Gegend gepachtet. Plan 9 from Outer Space (1959)
Not a long lease, I hope.Kein langfristiger Pachtvertrag, hoffe ich. Plan 9 from Outer Space (1959)
It might be this murderer of some sort who rented the Rock Barn.Oder es ist dieser Mörder, der die La-Roche-Scheune gepachtet hat. Croesus (1960)
So the young couple will become our neighbors.Er wird Pfarrland pachten, sie werden gleich nebenan wohnen. The Devil's Eye (1960)
We just rent from you.Wir pachten nur von dir. Home from the Hill (1960)
They want a year's rent on the theatre in advance.Sie wollen ein Jahr Pacht im Voraus. Let's Make Love (1960)
Not only aren't you fully financed, Mr Burton, but you have to get together a year's theatre rent in advance.Sie sind nicht voll finanziert und müssen ein Jahr Pacht im Voraus bezahlen. Let's Make Love (1960)
Our Roy seems to have it.Und Roy scheint es gepachtet zu haben. The Guns of Navarone (1961)
We've taken a lease on life and outlived our stay.Wir haben unser Leben gepachtet und unseren Aufenthalt überlebt. The Rip Van Winkle Caper (1961)
You might even sell a few oil leases.Sie könnten auch Stellen zur Ölförderung verpachten. Hud (1963)
To pay five ducats, five, I would not farm it, nor will it yield to Norway or the pole a ranker rate, should it be sold.Für fünf Dukaten, fünf, möchte ich's nicht pachten, auch bringts dem Norweg oder Polen sicher nicht mehr, wenn man auf Erbzins es verkauft. Hamlet (1964)
The blood of Christ is sold so much the quart."Denn unseres heil'gen Herrn Blut Wird für Eigennutz verpachtThe Agony and the Ecstasy (1965)
We signed that lease.Wir haben die Verpachtung unterschrieben. Far Out Munsters (1965)
I still have a five year lease on the mill.Ich habe noch fünf Jahre Pachtvertrag auf die Mühle. The Heathens of Kummerow (1967)
That's why this reserve was created. And given water rights. Rights which you cannot legally take away.Das Land wurde von uns gepachtet, mit allen Rechten auf die Quellen, die die Flüsse der Gegend versorgen. The Divining Rods (1968)
Hedley, this ground lease spells out our rights without question.In diesem Pachtvertrag sind unsere Rechte verzeichnet. The Divining Rods (1968)
I lent some money to friends and they paid it back to me.Das sind Pachteinnahmen. Mafia (1968)
Depressor.Spachtel, bitte. The Green Berets (1968)
But i suppose everything must end.Aber man kann das Glück nicht pachten The Sweet Body of Deborah (1968)
- We are renting this joint.- Wir ham den Laden gepachtet. Die Engel von St. Pauli (1969)
You would be most foolish to kill when everything is against you.Man müsste die Dummheit wirklich gepachtet haben, um ein Verbrechen zu begehen, obwohl alles gegen einen spricht. This Man Must Die (1969)
It is not always a good reason.Eine abgedroschene Phrase. Die Gerechtigkeit pachtet keiner. Companeros (1970)
Since we didn't have anywhere to meet... to have tea...Nein, erst ganz kurz. Ich kam hier vorbei und sah, dass es zu verpachten war. Out 1 (1971)
- He said, if he owned Hell and Arizona, he'd live in Hell and rent out Arizona.- Er sagte: "Besäße ich die Hölle und Arizona, würde ich in der Hölle wohnen und Arizona verpachten." Ulzana's Raid (1972)
It became mine when we signed that lease.Seit wir den Pachtvertrag unterschrieben haben. Pat Garrett & Billy the Kid (1973)
That's when she got the place on the beach.Das war gerade damals, als sie das Strandhaus gepachtet hatte. Deadline (1973)
I own this station right here.Ich habe diese Tankstelle nur gepachtet. The Sugarland Express (1974)
Pa was a runner.- Dad hatte es gepachtet. Thieves Like Us (1974)
Old Jay Hue Kilbourne kicked back to a lot of lawmakers to get those oil leases of his.Jay Hue Kilbourne hat Gesetzgebende bestochen, um seine Ölpachten zu bekommen. The Drowning Pool (1975)
The Devereaux oil lease.Die Ölpacht der Devereauxs. The Drowning Pool (1975)
Everything but the tenant farm, and that's where we'll be living.Alles außer dem Pachthof, dort werden wir leben. The Collision (1976)
'Your companies are involved, either through subsidiaries 'or long-term lease arrangement with the amusement park industry.Ihre Firmen sind entweder als Muttergesellschaft oder als Langzeit-Verpachter an Freizeitparks beteiligt. Rollercoaster (1977)
The lease on the Chrysler Building...Die Verpachtung des Chrysler Buildings. Death on the Nile (1978)
Rent it out to me.Land, das direkt an meine Firma grenzt. Verpachten Sie mir das! The Discord (1978)
You have the corner on loneliness?Hast du die Einsamkeit alleine gepachtet? The Hand of God (1979)
You have the corner on loneliness?Hast du die Einsamkeit alleine gepachtet? The Hand of God (1979)
They'll lease out parts of the land to various companies.Sie wollen Teile davon an verschiedene Firmen verpachten. Over the Edge (1979)
leased from Propine's grandmother.die man von Propines Großmutter pachtete. The Falls (1980)
The tower was bequeathed to Propine on her fifth birthday on the understanding that the rents were paid into an account whereby half the interest was available for the Goole and District Camera Society and the other half paid for dancing lessons.Der Turm wurde Propine an ihrem fünften Geburtstag vermacht, unter der Bedingung, die zahlbare Pacht auf ein Konto einzuzahlen, von dessen Zinsen eine Hälfte für Rohfilmmaterial für die Goole-Kameragesellschaft und die andere für Tanzunterricht ausgegeben würde. The Falls (1980)
Inform Higgins he has two weeks in which to pay his rent or forsake the farm.Sagen Sie Higgins, dass er die Pacht bis in 2 Wochen zahlen muss. Little Lord Fauntleroy (1980)
No, I told your Uncle Phil I'd meet him to look at his lease.Nein, aber dein Onkel Phil will, dass ich seinen Pachtvertrag ansehe. Private Benjamin (1980)
Our lease is running out and we have to get it extended.Wissen Sie, Ende des Jahres wird unser Pachtvertrag auslaufen, und der muss unbedingt verlängert werden. The Quality of Life (1981)
Warden, I understand the lease of this city farm will run out- Kamera läuft. Ich habe erfahren, dass der Pachtvertrag für diese wundervolle Cityfarm zum Ende des Jahres auslaufen wird. The Quality of Life (1981)
There's a 1.2 acre local authority site nearby with the lease running out.Es gibt ganz in der Nähe ein 60 Ar großes Gelände der Gemeindeverwaltung. Der Pachtvertrag läuft aus, es gibt keine Nutzungspläne. The Quality of Life (1981)
might be good to move quickly, before the lease were renewed. Surely.Ich bin im Moment der Ansicht, Sie sollten bald was unternehmen, bevor der Pachtvertrag verlängert wird. The Quality of Life (1981)
It's being turned into a car park for Inland Revenue inspectors.Der Pachtvertrag läuft Ende des Jahres aus, dann wird aus dem Gelände ein Parkplatz. Und zwar für Steuerinspektorenanwärter. The Quality of Life (1981)
30 years ago, the Defence had a lease on a Scottish Island.Da pachtete das Verteidigungsministerium eine Insel vor der schottischen Küste. The Skeleton in the Cupboard (1982)
And now the lease has expired, It reverts to the original owner.Und jetzt kriegt sie der Vorbesitzer, denn die Pacht ist abgelaufen. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Didn抰 you say It was a 30-year lease?die Pacht lief 30 Jahre? The Skeleton in the Cupboard (1982)
About some cock-up somebody made 30 years ago about the terms of the lease.- Na diese furchtbare Schlamperei, die sich jemand vor 30 Jahren mit diesem Pachtvertrag geleistet hat. The Skeleton in the Cupboard (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
PACHTER    P AE1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]
Miete {f}; Pacht {f}rent [Add to Longdo]
Mietverhältnis {n}; Pachtverhältnis {n}tenantry [Add to Longdo]
Pacht {f}leasehold [Add to Longdo]
Pacht {f}; Miete {f}lease [Add to Longdo]
Pachtdauer {f}term of lease [Add to Longdo]
Pachtzins {m}rent [Add to Longdo]
PVC-Spachtelbelag {m}PVC surfacer [Add to Longdo]
Spachtel {m}spatula; putty knife [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}filler; priming material [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}surfacer; putty [Add to Longdo]
Spachteln {n}filling [Add to Longdo]
Spatel {m}; Spachtel {m}spatula [Add to Longdo]
Verpachtung {f}leasing [Add to Longdo]
geleast; gemietet; gepachtet {adj}leased [Add to Longdo]
glätten; spachteln | glättend; spachtelnd | geglättet; gespachtelt | glättet | glätteteto smooth | smoothing | smoothed | smoothes | smoothed [Add to Longdo]
mieten; pachten; vermieten | mietend; pachtend; vermietend | gemietet; gepachtet; vermietetto rent | renting | rented [Add to Longdo]
pachten; mieten; leasen (von) | pachtend; mietend; leasend | gepachtet; gemietet; geleast | pachtet; mietetto lease (from) | leaseing | leased | leases [Add to Longdo]
etw. vermieten; etw. verpachtento let sth. on a lease [Add to Longdo]
vermieten; verpachten; leasen (an)to lease out (to) [Add to Longdo]
vermietet sein (an); verpachtet sein (an)to be on lease (to) [Add to Longdo]
verpachtendleasing [Add to Longdo]
Der Pachtvertrag wurde vorzeitig beendet.The lease was prematurely terminated. [Add to Longdo]
Sie können einen Pachtvertrag für 20 Jahre abschließen.You can buy the lease for a period of 20 years. [Add to Longdo]
Wir haben das Haus gemietet (gepachtet).We rented the house on a lease. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
租借[そしゃく, soshaku] Pacht [Add to Longdo]
租借地[そしゃくち, soshakuchi] Pachtland [Add to Longdo]
賃借[ちんしゃく, chinshaku] Miete, Pacht [Add to Longdo]
賃借り[ちんがり, chingari] Miete, Pacht [Add to Longdo]
転借[てんしゃく, tenshaku] Untermiete, Unterpacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Pacht /paxt/ 
   lease; leasehold; rent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  pacht /pɑxt/
   farm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top