ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*irritant*

IH1 R AH0 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritant, -irritant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritant(adj) ซึ่งทำให้ระคายเคือง, See also: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritant(n) สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน, See also: สิ่งรบกวน
counterirritant(n) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง, ไวต่อการกระตุ้น, ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว, สิ่งกระตุ้น, สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking

English-Thai: Nontri Dictionary
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ, ซึ่งระคายเคือง
irritant(n) สิ่งที่ทำให้โกรธ, สิ่งที่ทำให้คัน, สิ่งรบกวน, สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritantยาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-Irritantsสารป้องกันการระคายเคือง [การแพทย์]
Dermatitis, Irritantผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Dermatitis, Irritant Contact, Primaryผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากการระคายปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gases, Irritantก๊าซพิษที่ทำให้เกิดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritant Substancesสารก่อระคาย [การแพทย์]
Irritant Symptomsอาการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritantsสิ่งกระตุ้น, ยาทำให้ผิวหนังร้อนแดง, สารระคายเคือง [การแพทย์]
Irritants, Primaryสารที่ระคาย [การแพทย์]
Irritants, Severeสารที่ระคายเคืองมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
A minor irritant.เรื่องรบกวนเล็กน้อย The Darkest Hour: Part Two (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าโกรธ[nākrōt] (adj) FR: irritant
น่ารำคาญ[nāramkhān] (adj) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome  FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
ระคาย[rakhāi] (adj) EN: irritating  FR: irritant
ระคายเคือง[rakhāi kheūang] (adj) EN: irritant  FR: irritant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRRITANT IH1 R AH0 T AH0 N T
IRRITANTS IH1 R AH0 T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritant (n) ˈɪrɪtənt (i1 r i t @ n t)
irritants (n) ˈɪrɪtənts (i1 r i t @ n t s)
counterirritant (n) kˌauntərˈɪrɪtənt (k au2 n t @ r i1 r i t @ n t)
counterirritants (n) kˌauntərˈɪrɪtənts (k au2 n t @ r i1 r i t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激剂[cì jī jì, ㄘˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ, / ] irritant agent [Add to Longdo]
肺刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lung irritant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizmittel { n }irritants [Add to Longdo]
aufreizendirritant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P) [Add to Longdo]
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1, vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]
刺激臭[しげきしゅう, shigekishuu] (n) irritant odor; irritant odour; irritating smell (odor, odour) [Add to Longdo]
刺激薬[しげきやく, shigekiyaku] (n) stimulant; irritant [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritant \Ir"ri*tant\, a. [LL. irritants, -antis, p. pr. of
   irritare to make null, fr. L. irritus void; pref. ir- not +
   ratus established.] (Scots Law)
   Rendering null and void; conditionally invalidating.
   [1913 Webster]
 
      The states elected Harry, Duke of Anjou, for their
      king, with this clause irritant; that, if he did
      violate any part of his oath, the people should owe him
      no allegiance.              --Hayward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritant \Ir"ri*tant\, a. [L. irritans, -antis, p. pr. of
   irritare: cf. F. irritant. See {Irritate} to excite.]
   Irritating; producing irritation or inflammation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritant \Ir"ri*tant\, n. [Cf. F. irritant.]
   [1913 Webster]
   1. That which irritates or excites.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol. & Med.) Any agent by which irritation is
    produced; as, a chemical irritant; a mechanical or
    electrical irritant.
    [1913 Webster]
 
   3. (Toxicology) A poison that produces inflammation.
    [1913 Webster]
 
   {Counter irritant}. See under {Counter}.
 
   {Pure irritant} (Toxicology), a poison that produces
    inflammation without any corrosive action upon the
    tissues.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritant
   n 1: something that causes irritation and annoyance; "he's a
      thorn in my flesh" [syn: {irritant}, {thorn}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 irritant /iritɑnt/
  irritating

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top