Search result for

*indented*

(19 entries)
(1.1553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indented, -indented-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indented[ADJ] ซึ่งเว้าแหว่ง, See also: ซึ่งเป็นรอยแบบฟันเลื่อย, Syn. jagged

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indented Bars เหล็กขวั้น
เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกรียว [สิ่งแวดล้อม]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... . The House Bunny (2008)
I watched Which side of the fin tracks are more indented.ข้าสังเกตว่าครีบข้างไหนที่เป็นรอยลึกกว่า The Last Airbender (2010)
You can see the hieroglyphics indented in the mold.คุณจะเห็นอักษรเฮียโรกลิฟฟิก มันเว้าเข้าไปในเบ้า On the Fence (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indentedThe sea indented the coastline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้า[ADJ] concave, See also: indented, curving inward, Example: เขาหวังที่จะได้เห็นเห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้าของผู้เข้าประกวด, Thai definition: ที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
แหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, nicked, chipped, incomplete, Syn. วิ่น, เว้าแหว่ง, Example: บัตรประจำตัวของเขามีรอยแหว่งอยู่นิดหนึ่ง, Thai definition: ไม่เต็มตามที่ควรมี, พร่องไปบางส่วน
แหว่ง[V] be indented, See also: be nicked, be chipped, be incomplete, be dented, Syn. วิ่น, Example: หน้าปกหนังสือแหว่งไปนิดนึงเอาไปใส่ปกใหม่ดีกว่า, Thai definition: วิ่นเข้าไป, ไม่เต็มตามที่ควรมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indented    (v) (i1 n d e1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
女木;雌木[めぎ, megi] (n) (1) (See 男木・おぎ・1) female plant (esp. a woody plant); gynoecious plant; (2) (See 男木・おぎ・2) indented part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indent \In*dent"\, v. t. [imp. & p. p. {Indented}; p. pr. & vb.
   n. {Indenting}.] [OE. endenten to notch, fit in, OF.
   endenter, LL. indentare, fr. L. in + dens, dentis, tooth. See
   {Tooth}, and cf. {Indenture}.]
   [1913 Webster]
   1. To notch; to jag; to cut into points like a row of teeth;
    as, to indent the edge of paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To dent; to stamp or to press in; to impress; as, indent a
    smooth surface with a hammer; to indent wax with a stamp.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Indenture}.] To bind out by indenture or contract;
    to indenture; to apprentice; as, to indent a young man to
    a shoemaker; to indent a servant.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) To begin (a line or lines) at a greater or less
    distance from the margin; as, to indent the first line of
    a paragraph one em; to indent the second paragraph two ems
    more than the first. See {Indentation}, and {Indention}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To make an order upon; to draw upon, as for
    military stores. [India] --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indented \In*dent"ed\, a.
   1. Cut in the edge into points or inequalities, like teeth;
    jagged; notched; stamped in; dented on the surface.
    [1913 Webster]
 
   2. Having an uneven, irregular border; sinuous; undulating.
    --Milton. Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Notched like the part of a saw consisting of the
    teeth; serrated; as, an indented border or ordinary.
    [1913 Webster]
 
   4. Bound out by an indenture; apprenticed; indentured; as, an
    indented servant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Notched along the margin with a different color,
    as the feathers of some birds.
    [1913 Webster]
 
   {Indented line} (Fort.), a line with alternate long and short
    faces, with salient and receding angles, each face giving
    a flanking fire along the front of the next.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top