ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*imitations*

IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitations, -imitations-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parodies, imitations, etc.การเขียนล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean limitations?เจ้าหมายถึง ข้อจำกัด ในการข้อพร Aladdin (1992)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
Nothing. It's dangerous, that's all. You have to know your limitations.ไม่มีอะไร มันอันตรายน่ะ ลูกต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง The Truman Show (1998)
At last I discover her limitations.At last I discover her limitationsAnna and the King (1999)
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน Love/Addiction (2007)
but the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ Opening Doors (2008)
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย It Might Get Loud (2008)
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ Memoriam (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
Thing is, we both know my limitations.ก้อคือ เราต่างรู้ขอบเขตที่ผมจะทำได้ Vantage Point (2008)
I feel like I know my limitations better and that you still don't have any.ฉันรู้ว่ากฏเกณฑ์ของฉันเยอะขึ้นแต่ของคุณไม่ค่อยมี Double Blind (2009)
You recklessly loan people money knowing their financial limitationsปล่อยสินเชื่อโหดๆกับคนที่สิ้นไร้ไม้ตอก ทำลายทางเลือกด้านการเงินของพวกเขา Saw VI (2009)
The limitations are not holding.ขีดจำกัดคุมไม่อยู่ Earth (2009)
You need to realize your limitations.ลูกต้องตระหนักถึง ข้อจำกัดของลูก Blinded by the Light (2009)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
You saw beyond the limitations of your problems.คุณมองเห็นเกินขีดจำกัด ของปัญหาของคุณ August (2009)
Youcanliveyourlife without limitations.คุณจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัด Surrogates (2009)
At first, my mother was scared, scared of my disability, my limitations.ผมหวังว่าผมจะเริ่มแสดงให้แม่เห็นบ้าง ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆ If... (2010)
No limitations. No boundaries.ไร้ข้อจำกัด ไร้ขอบเขต Peter (2010)
He's confronting his own limitations.เขากำลังต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวเองอยู่ Beginner Pottery (2010)
Despite the file system limitations of Apple DOS 3.3, it was a pretty nifty little achievement.แม้ว่าระบบแอปเปิ้ลดอส 3.3 จะมีข้อจำกัด แต่มันก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Unfortunately, we have limitations.โชคไม่ดีที่เรามีข้อจำกัดหลายอย่าง I Know Who You Are (2010)
The world does not put limitations on what you can have.โลกนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ บนสิ่งที่คุณสามารถมี Hello, Bandit (2010)
They were all just useless and obvious imitations.ให้เลียนแบบคนอื่น ก็ไม่มีประโยชน์ Natalie (2010)
What's the statute of limitations for a murder case?คดีฆาตกรรมเนี่ย มันมีอายุความกี่ปีครับ? Episode #1.14 (2010)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
So, what are the limitations of having Scout as the narrator?การที่สเก๊าท์เป็นผู้บรรยาย มีข้อจำกัดอะไรบ้าง? Bad Teacher (2011)
You're bound to run into imitations when dealing in art.เมื่อค้าขายภาพวาดสักวันก็ต้องเจอของเลียนแบบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
My life extends far beyond the limitations of me.Fоrеvеr thоѕе аrе lіkеly ѕоngbіrd. Cloud Atlas (2012)
The skull reflects your own power without limitations.กระโหลกสะท้อน พลังของพวกเราให้เห็น โดยปราศจากข้อจำกัด Family (2012)
But we are not defined by our limitations.แต่อย่าให้มันมานิยามตัวตนของเรา Origins of Vampire Mythology (2012)
The statute of limitations is expired.คดีมันหมดอายุความไปแล้ว Discovery (2012)
Even if it were true, the statute of limitations ran out.แม้ว่าถ้ามันคือเรื่องจริง อายุความก็หมดไปแล้ว Discovery (2012)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
I need my powers to transcend the limitations of your magic.ข้าต้องใช้พลังของข้าเพื่อเอาชนะ ข้อจำกัดของเวทย์มนต์ของเจ้า The Doctor (2012)
What's the statute of limitations on bullshit?กฏหมายข้อไหน ที่มาจำกัดความเรื่องบ้าๆ นี่ล่ะ? Nebraska (2013)
And there is no statute of limitations on murder, Cardinal Howard.และไม่มีอายุความ ในความผิดฐานฆาตกรรมนะคะ พระคาร์ดินัลฮาวเวิร์ด Madness Ends (2013)
And by the way, I'm pretty sure the statute of limitations has expired on that.แต่ยังไงซะ ผมก็มั่นใจว่า เรื่องนี้ก็หมดอายุความแล้ว The Red Barn (2013)
We got him locked up for homicide in 2006, but because of the statute of limitations, we never got him for molestation.เราจับเขาขังคุกข้อหาฆาตกรรมในปี 2006 แต่เพราะหมดอายุความ เราเลยจับเขาข้อหากระทำชำเราไม่ได้ Restoration (2013)
To understand its limitations and deficiencies.เพื่อให้เข้าใจถึงข้อ จำกัด และข้อบกพร่องของตน The Immortals (2014)
For all our failings, despite our flaws and limitations, we humans are capable of greatness.สำหรับความล้มเหลว ทั้งหมดของเรา แม้จะมีข้อบกพร่อง และข้อ จำกัด ของเรา มนุษย์เรามีความสามารถ ของความยิ่งใหญ่ The Immortals (2014)
Captain, if the lotians, who are very bright and imitative people, - should take the communicator apart... - They will.Wenn die Iotianer, ein sehr cleveres und imitationsfreudiges Volk, ihn auseinandernehmen... A Piece of the Action (1968)
Cancel my bread impersonations act.Sag meine Brotimitationsnummer ab. Bob Hope (1978)
Japo-Scandinavian imitation veal substitute, and I'm afraid that's the last slice, anyway.Japo-skandinavisches Imitationsersatzkalb. Und das ist leider auch das letzte Stück. Basil the Rat (1979)
And for dessert, I am proud to present genuine imitation pudding.Und zum Nachtisch ein besonderer Genuss: echter Imitationspudding. Joey Gets Tough (1988)
Yeah. He escaped from military prison three years ago and the statute of limitations is about to expire.Er ist vor 3 Jahren aus einem Militärgefängnis entflohen... und die Limitationsfrist läuft bald aus, Jupiter Jazz: Part 1 (1998)
As a word ervorhin has Scribbled on paper, demonstrates his ability to imitate.Wie ervorhin ein Wort auf Papiergekritzelt hat, beweist seine Imitationsfähigkeit. Deep in the Woods (2010)
So we got a cheap rig, secretly installed it in Walshy's office and roped in Carol, who as well as being Britain's lousiest receptionist had a genuine talent for mimicry.Wir stellten heimlich ein billiges Funkgerät in Walshys Büro und spannten Carol ein, zwar die schlechteste Sekretärin im Land, aber ein echtes Imitationstalent. The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitationsBeware of imitations.
imitationsGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
imitationsIt is important to know your own limitations.
imitationsShe knows her limitations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMITATIONS IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z
LIMITATIONS L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitations (n) ˌɪmɪtˈɛɪʃənz (i2 m i t ei1 sh @ n z)
limitations (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃənz (l i2 m i t ei1 sh @ n z)
delimitations (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃənz (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] technical limitations [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzung {f} | Abgrenzungen {pl} | Abgrenzung {f} der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Begrenzung {f}; Einschränkung {f} | Begrenzungen {pl}limitation | limitations [Add to Longdo]
Beschränktheiten {pl}limitations [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]
Zugangsbeschränkung {f}access limitations [Add to Longdo]
verjähren [jur.]to come under the statute of limitations; to prescribe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]
模造品[もぞうひん, mozouhin] (n) fake goods; imitations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top