ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*frontal lobe*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frontal lobe, -frontal lobe-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontal Lobeสมองส่วนหน้าผาก,กลีบฟรอนตาล,สมองส่วนหน้า,ฟรอนตัลโลบ,สมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
It's in the frontal lobe.มันอยู่ในสมองด้านหน้า The Host (2006)
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง Saw III (2006)
The blow to the forehead caused bruising to the right frontal lobe.การจามที่หน้าผากทำให้เกิดรอยช้ำที่ติ่งหูด้านหน้า Ending Happy (2007)
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
In order to smile naturally the frontal lobe, which controls emotion, creates it.เพื่อที่จะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ... .... ส่วนหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนนอก จะควบคุมความรู้สึกและสร้างมันขึ้น Episode #1.8 (2009)
The weapon appears to have penetrated the eye and then entered the frontal lobe.อาวุธแทงทะลุ เข้าไปในเป้าตา และเข้าไปถึงกระดูก ตรงหน้าผาก A Night at the Bones Museum (2009)
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก Daybreakers (2009)
To hear it, you'll need a frontal lobe... and things with names like colliculus and temporal gyrus... but you won't have them anymore because they'll just be soup.เพื่อจะได้ยินมัน แกต้องใช้สมองส่วนหน้า และสิ่งที่เรียกว่า Colliculus และ temporal gyrus แต่แกจะไม่มีมันอีกแล้ว เพราะมันกะลังจะเละเป็นโจ๊ก The Road (2009)
Lisa Donovan's aneurysm occurred in her left frontal lobe.ลิซ่า โดโนแวน มีหลอดเลือดโป่งพอง ที่ด้านซ้ายของสมองส่วนหน้า Unearthed (2010)
The frontal lobe, the neocortex, the human part...ส่วนที่อยู่ข้างหน้าติ่งหู เนโครเท็ก คือส่วนที่มนุษย์.. TS-19 (2010)
It entered here, partially penetrated the skull, Embedded itself in the frontal lobe. It's...มันเข้าตรงนี้ ฝังตัวเองอยู่ใน สมองกลีบหน้า Bullet Proof (2010)
if you're going to get shot in the head, The frontal lobe's the best spot.ถ้าต้องโดนยิงหัว สมองกลีบหน้า เป็นจุดดีที่สุด Bullet Proof (2010)
Something you said keeps rattling around in my frontal lobe. What's that?บางสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย มันเวียนอยู่ในสมองส่วนล่างผม Rango (2011)
Information from the odd museum show, a half-read article, some PBS documentary... it was all bubbling up in my frontal lobes, mixing itself together into a sparkling cocktail of useful information.ดังนั้นถ้าคุณอยากมีข้อมูลที่ไม่มีใครรู้ล่ะก็. . ตอนนี้ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Limitless (2011)
His frontal lobe damage is one of the indicators of serial killers.สมองส่วนหน้าของเขาเสียหาย ก็เป็นหนึ่งในลักษณะ ของฆาตกรต่อเนื่องนะ Proof (2011)
I got a knife slicing through my frontal lobe, too.เรารู้เธอโกรธ เธอมีสิทธิ์เต็มที่ The Isolation Permutation (2011)
No, even the untrained eye can see the cause of death was a gunshot wound to the frontal lobe.ต่อให้คนที่ไม่ได้ฝึกมาก็รู้ว่าตาย เพราะแผลกระสุนที่กลีบสมองด้านหน้า Ua Hopu (2012)
Adolescents suffer diminished judgment... because their frontal lobes are underdeveloped.ผู้เยาว์มีการตัดสินใจไม่ดี เพราะว่าสมองส่วนหน้ายังโตไม่เต็มที่ The Ghost in the Machine (2012)
So, basically, when you're in Terminator trance, it looks like your frontal lobe is repressed.หลัก ๆ แล้ว เวลาที่นายอยู่ในโหมดล่าสังหาร มันดูเหมือน สมองส่วนหน้าของนายถูกกดไว้ Out of Control (2012)
The, uh... The brain segment is the frontal lobe.ส่วนของสมองคือ สมองส่วนหน้า Pacific Rim (2013)
He has a golf-ball-sized tumor on his frontal lobe.เขามีเนื้องอกในลูกกอล์ฟขนาดในกลีบหน้าผากของเขา White House Down (2013)
The same genes that develop the iris also shape the frontal lobe, which influences personality.ยีนส์ที่พัฒนาเป็นม่านตา ยังก่อตัวเป็นพูสมองส่วนหน้าด้วย ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพคน To Bear Witness (2013)
They deliver a micro charge their frontal lobes.มันส่งประจุไมโครไปสมองส่วนหน้า Criminal (2016)
Jericho was chosen because Stuart has frontal lobe syndrome .เจริโก้ สตรวร์ตถูกเลือก Criminal (2016)
His frontal lobe remains in an undeveloped state. A hotbed of neural stem cells...สมองส่วนหน้าเขาหยุดพัฒนาการ เป็นสเต็มเซลล์ประสาท Criminal (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
额叶[é yè, ㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] frontal lobe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
前頭葉[ぜんとうよう, zentouyou] (n) frontal lobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontal lobe
   n 1: that part of the cerebral cortex in either hemisphere of
      the brain lying directly behind the forehead [syn: {frontal
      lobe}, {frontal cortex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top