ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ellipsis*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ellipsis, -ellipsis-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsis[N] การละไว้ (มีสัญลักษณ์คือจุดสามจุด...)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipsis(อิลิพ'ซิส) n., (pl. ellipses) การตัดคำทิ้งจากประโยค,วิธีการเว้นคำหรือถ้อยคำไว้เข้าใจเอง,เครื่องหมายเว้นคำ " ","....."

English-Thai: Nontri Dictionary
ellipsis(n) การละคำในประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsisการละความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipsisการละ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When does Ellipsis expire?รหัส Ellipsis จะหมดอายุเมื่อไหร่? Casino Royale (2006)
Does "ellipsis" mean anything to you?คำว่า Ellipsis มีความหมายอะไร กับคุณรึเปล่า? Casino Royale (2006)
When does Ellipsis expire?Wann läuft Ellipsis ab? Casino Royale (2006)
Does "ellipsis" mean anything to you?Sagt dir "Ellipsis" irgendwas? Casino Royale (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดไข่ปลา[N] marks of omission, See also: ellipsis, dotted line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ …

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
...ELLIPSIS IH2 L IH1 P S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ellipsis (n) ˈɪlˈɪpsɪs (i1 l i1 p s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省略号[shěng, ㄕㄥˇlu:e4 hao4, / ] the ellipsis …… (punct., consisting of six dots), #54,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipse {f} | Ellipsen {pl}ellipsis | ellipses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] (n) ellipsis [Add to Longdo]
省略符号[しょうりゃくふごう, shouryakufugou] (n) ellipsis points (e.g. ....); suspension points; apostrophe [Add to Longdo]
中略[ちゅうりゃく, chuuryaku] (n,vs) omission; ellipsis; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ellipsis \El*lip"sis\ ([e^]l*l[i^]p"s[i^]s), n.; pl. {Ellipses}
   ([e^]l*l[i^]p"s[=e]z). [L., fr. Gr. 'e`lleipsis a leaving,
   defect, fr. 'ellei`pein to leave in, fall short; 'en in +
   lei`pein to leave. See {In}, and {Loan}, and cf. {Ellipse}.]
   1. (Gram.) Omission; a figure of syntax, by which one or more
    words, which are obviously understood, are omitted; as,
    the virtues I admire, for, the virtues which I admire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) An ellipse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Printing) a printing symbol, usually three periods in a
    row (. . .), indicating the omission of some part of a
    text; -- used commonly in quotations, so as to suppress
    words not essential to the meaning. A long dash (---) and
    three asterisks (* * *) are sometimes used with the same
    meaning.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top