ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*effervesce*

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effervesce, -effervesce-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervesce[VI] เป็นฟอง, See also: มีฟอง, ออกเป็นฟอง, ผุดเป็นฟอง, Syn. bubble, fizzle, froth
effervesce[VI] มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively
effervescent[ADJ] ซึ่งมีฟอง, See also: เป็นฟอง, ซึ่งออกเป็นฟอง, ที่ผุดเป็นฟอง, Syn. bubbly, carbonated, Ant. flat
effervescent[ADJ] ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious

English-Thai: Nontri Dictionary
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Productsยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Saltเกลือฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Solutionน้ำยาฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Tabletsยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Making their debut on this week's Top of the Pops, here's The Jam and an effervescent new 45.พวกเขามาเปิดตัวครั้งแรก ในรายการ "Top of the Pops" สัปดาห์นี้ นี่คือ "เดอะแจม" กับบทเพลงใหม่สุดจี๊ดจ๊าด It Might Get Loud (2008)
I feel... positively effervescent.I feel... positively effervescent. Planet 51 (2009)
Even though I'm painfully shy and obsessed with death, I'm a really effervescent person.เพราะแม้ว่า ฉันจะขี้อาย แต่ฉันก็ยังมี ชีวิตชีวา Theatricality (2010)
That's because they effervesce!นั่นเป็นเพราะมันเป็นฟอง! Puss in Boots (2011)
Yes, you look effervescent.คุณดูมีชีวิตชีวามาก Dead Men Tell No Tales (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERVESCENT EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervesce (v) ˌɛfəvˈɛs (e2 f @ v e1 s)
effervesced (v) ˌɛfəvˈɛst (e2 f @ v e1 s t)
effervesces (v) ˌɛfəvˈɛsɪz (e2 f @ v e1 s i z)
effervescent (j) ˌɛfəvˈɛsnt (e2 f @ v e1 s n t)
effervescence (n) ˌɛfəvˈɛsns (e2 f @ v e1 s n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]
Brausetablette {f}fizzy tablet; effervescent tablet [Add to Longdo]
Sprudeln {n}effervescence [Add to Longdo]
Überschäumen {n}; Übersprudeln {n}effervescense [Add to Longdo]
aufbrausen | aufbrausend | aufgebraustto effervesce | effervescing | effervesced [Add to Longdo]
sprudelnd {adj}effervescent [Add to Longdo]
sprudeln; efferveszierento effervesce [Add to Longdo]
übersprudeln; überschäumento effervesce [Add to Longdo]
übersprudelnd; überschäumend; überschwänglich {adj}effervescent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
発泡性[はっぽうせい, happousei] (n,adj-no) effervescence; fizziness; foamability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effervesce \Ef`fer*vesce"\, v. i. [imp. & p. p. {Effervesced};
   p. pr. & vb. n. {Effervescing}.] [L. effervescere; ex +
   fervescere to begin boiling, incho., fr. fervere to boil. See
   {Fervent}.]
   1. To be in a state of natural ebullition; to bubble and
    hiss, as fermenting liquors, or any fluid, when some part
    escapes in a gaseous form.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit, in lively natural expression, feelings that
    can not be repressed or concealed; as, to effervesce with
    joy or merriment. Effervescence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top