ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*distrait*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distrait, -distrait-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded   FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant   FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distrait    (j) dˈɪstrˈɛɪ (d i1 s t r ei1)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Distrait \Dis`trait"\, a. [F. See {Distract}.]
     Absent-minded; lost in thought; abstracted.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  distrait /distʀɛ/ 
   careless; negligent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top