ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cowardice*

K AW1 ER0 D AH0 S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cowardice, -cowardice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice[N] ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง The Princess Bride (1987)
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ X-Men: The Last Stand (2006)
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ Saw III (2006)
That's cowardice!ขี้ขลาดน่ะสิ.. Letters from Iwo Jima (2006)
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด Opening Doors (2008)
Laurent must never know about this, or about his father's cowardice.ลอเร้นท์ ต้องไม่รู้เรื่องนี้ หรือความขี้ขลาดของพ่อเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด Balm (2009)
If I refuse to fight, it will be seen as cowardice.ถ้าข้าปฏิเสธที่จะสู้ มันจะดูเหมือนข้าตาขาว The Sins of the Father (2009)
If I'm seen to do it, it could be viewed as cowardice.ถ้าข้าไปเองมันจะดูเหมือน ข้าตาขาว The Sins of the Father (2009)
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ The Red Serpent (2010)
I'm learning to appreciate cowardice.พ่อขอเป็นคนขี้ขลาดแบบนี้ดีกว่า Johari Window (2010)
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ Practically Perfect (2010)
I reject your cowardice.ผมปฏิเสธความขี้ขลาดของพวกท่าน Going Dutch (2011)
This is cowardice, plain and simple.นี่คือความขี้ขลาดธรรมดาและ เรียบง่าย Underworld Awakening (2012)
I mean, not killing yourself starts to look like cowardice.หมายถึง ไม่ฆ่าตัวตายดู เหมือนขี้ขลาดนะ Fae-nted Love (2012)
Killing yourself is the greatest form of cowardice.ฆ่าตัวตายน่ะขี้ขลาดที่สุด Fae-nted Love (2012)
While the man who stood ground beside me was struck from this world for your fucking cowardice!ขณะที่ชายผู้ที่ยืนหยัดข้างๆข้า ถูกทุบตีจนล้มลงกับพื้น นี่เพราะความขี้ขลาดของพวกเจ้า Blood Brothers (2013)
I've lived a life of selfishness, cowardice, and dishonesty.ผมมีชีวิตอยู่ บนความเห็นแก่ตัว ความขี้ขลาดและความไม่ซื่อสัตย์ Selfless, Brave and True (2013)
Not the way I do it. Everything your father put in you-- his cowardice, his small-mindedness, his hate--ฉันจะไม่ทำให้เจ็บ ทุกอย่างที่พ่อของเธอฝังหัวเธอไว้ At Last (2013)
The only thing that you'll be showing them is your cowardice.ผมสำนึกกับความผิดของตัวเองได้ สิ่งเดียวที่คุณจะ แสดงให้พวกเขาเห็นได้ Confession (2013)
"is only surpassed by his shameless cowardice.""นั้นเกินขึ้นเพียงเพราะแค่ ความขึ้ขลาดตาขาวของเขา" Power of Persuasion (2013)
We reveal our King's cowardice.เรารู้ถึงความตาขาวของพระราชาแล้ว Good Form (2013)
I ignored my own cowardice, conveniently hiding behind a position of political compromise.ฉันไม่สนใจความขี้ขลาดของตัวเอง หลบซ่อนตัวอยู่ในทำเลที่สะดวก ตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลัง ของการประนีประนอมทางการเมือง Last Knights (2015)
I think this is cowardice, plain and simple.ฉันคิดว่านี่คือความขี้ขลาด ธรรมดาและเรียบง่าย Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardiceHe always shows cowardice.
cowardiceHe was accused of cowardice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDICE K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardice (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feigheit {f}cowardice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice [Add to Longdo]
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardice \Cow"ard*ice\ (-[i^]s), n. [F. couardise, fr. couard.
   See {Coward}.]
   Want of courage to face danger; extreme timidity;
   pusillanimity; base fear of danger or hurt; lack of spirit.
   [1913 Webster]
 
      The cowardice of doing wrong.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Moderation was despised as cowardice.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top