ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*converged*

K AH0 N V ER1 JH D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: converged, -converged-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
HAVE CONVERGED ON CLEVELAND. EVERY TIME HE PLANS TO KILLมารวมกันที่คลิฟแลนด์ ทุกครั้งที่เขาคิดจะฆ่า Zoe's Reprise (2009)
I slipped in with the rest of the group, when they all converged on the scene.ฉันก็เลยต้องฆ่าเขาด้วย และเมื่อปีเตอร์กำลังเถียงกับทุกคน And Then There Were Fewer (2010)
Last Friday, five of them converged on a single spot and died together.เมื่อวันศุกร์ที่ห้าของพวกเขาแปร สภาพในจุดเดียวและเสียชีวิตด้วยกัน Jack Reacher (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERGED    K AH0 N V ER1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
converged    (v) kˈənvˈɜːʴʤd (k @1 n v @@1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konvergieren; sich aneinander annähern (in) | konvergierend | konvergiert | konvergiert | konvergierteto converge (at) | converging | converged | converges | converged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converge \Con*verge"\, v. i. [imp. & p. p. {Converged}; p. pr. &
   vb. n. {Converging}.] [Pref. con- + L. vergere to turn,
   incline; cf. F. converger. See {Verge}, v. i.]
   To tend to one point; to incline and approach nearer
   together; as, lines converge.
   [1913 Webster]
 
      The mountains converge into a single ridge.
                          --Jefferson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top