ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bring forward*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bring forward, -bring forward-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring forward[PHRV] เอาไปวางข้างหน้า, See also: พาไปด้านหน้า
bring forward[PHRV] จัดขึ้น, See also: เกิดขึ้น, Syn. put off
bring forward[PHRV] ทำให้เจริญก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on
bring forward[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring forward[PHRV] สร้างหรือทำหลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring forwardยอดยกมา [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring forward the women.หลีกทางให้พวกผู้หญิง Titanic (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่นเวลา[V] shorten time, See also: bring forward, Syn. ย่นเวลา, Example: ถนนสายนี้ช่วยร่นเวลา และระยะทางในการเดินทางไปได้อีกมากโข, Thai definition: ทำให้เหลือเวลาน้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise   FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยกมา (ย/ม)[v. exp.] (yok mā) EN: bring forward ; brought forward   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提前[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance, #1,733 [Add to Longdo]
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time), #12,436 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
vorbringen | vorbringend | vorgebrachtto bring forward | bringing forward | brought forward [Add to Longdo]
vorverlegento bring forward; to move up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring forward
   v 1: cause to move forward; "Can you move the car seat forward?"
      [syn: {advance}, {bring forward}] [ant: {back}]
   2: bring forward for consideration; "The case was called up in
     court" [syn: {call up}, {bring forward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top