ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brette*

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brette, -brette-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soubrette[N] คนใช้ในละคร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's some lumber in my laboratory.Ich habe Bretter in meinem Laboratorium. Fiend Without a Face (1958)
You don't really look the type for this.Du hast keine Bretter da drin. Les tricheurs (1958)
We could put planks downstairs and add another room.Wir könnten Bretter nach unten legen. Das gäbe ein neues Zimmer. The River Fuefuki (1960)
Purple... the colour of Champions and showgirls.Lila. Die Farbe der Champions und Soubretten. Rocco and His Brothers (1960)
They already removed the boards.Sie haben schon die Bretter entfernt. Le Trou (1960)
Let's set up the boards.Stell die Bretter auf. Le Trou (1960)
- And with planks and nails.Bretter und Nägel sind besser! War of the Buttons (1962)
Workingwitharazorblade and a jagged piece of glass, Stroud cut 128 slats, in addition to roof boards, tier bars, gate pieces and a handle.MiteinerRasierklinge und einer zerbrochenen Flasche fertigte Stroud 128 Latten, dazu Dachbretter, Sitzstangen, ein Türchen und einen Griff. Birdman of Alcatraz (1962)
Planks for steps: 260.Bretter für die Stufen: 260. 8½ (1963)
We'd like to reassure you on Guido's behalf that you were the first showgirl in his life.Guido lässt dir versichern, dass du die erste Soubrette seines Lebens warst. 8½ (1963)
I wonder why the moss hasn't covered these shelves?Ich frag mich warum diese Bretter hier nicht bemoost sind. Matango (1963)
So that the guests can sit on the window sills and everyone brings crockery as a wedding present.Damit die Gäste auf den Fensterbrettern sitzen und jedermann Geschirr als Hochzeitsgeschenk mitbringt. Cheryomushki (1963)
He was painting planks or making a cross, I don't know, I got so distressed that I left.Er tünchte Bretter oder machte einen Kreuz, weiß ich nicht, ich war so unzufrieden, dass ich fortgegangen war. Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
I need more shelves to do it.Hierzu muss ich erst noch ein paar Bretter besorgen. Le Bonheur (1965)
I position it right in the middle of the board.Ich positioniere sie direkt in der Mitte des Brettes. The Creatures (1966)
Look under the floorboards beside the far window.Unter den Brettern von dem Fußboden, neben dem Fenster. Face to Face (1967)
Under the floor, near the window;Unter den Brettern. Geh bis zum Fenster. Face to Face (1967)
break the boards!Heb damit die Bretter hoch, los! Face to Face (1967)
Break that board!Schneller! Die Bretter hoch, sag ich. Face to Face (1967)
Do you have more of those tables?Haben Sie noch mehr von den Brettern zu verkaufen? The Flim-Flam Man (1967)
You're like this!Bretter, Bretter! Oscar (1967)
They want planks and empty sandbags. - As many as you can find.Wir brauchen Bretter und leere Säcke so viel, wie Sie auftreiben können. Quatermass and the Pit (1967)
Oak planks, beech, pine.Eichenbretter, Buche, Kiefer. Once Upon a Time in the West (1968)
I saw you fight in the Vel d'Hiv about a year ago... the night you knocked out that big Senegalese.Ich sah Sie letztes Jahr boxen. Sie schickten den Neger auf die Bretter. Das war Glück. House of Cards (1968)
I know, but it's not the same to enter an open field than to jump over a fence.Trotzdem, es ist etwas anderes, ob man auf ein offenes Feld läuft oder über einen Bretterzaun klettert. Les patates (1969)
Now, the rest of you, I know you're there- lurking under the floorboardsIch weiß, dass ihr da seid. Versteckt unter den Fußbodenbrettern mit euren Hafer- und Backpflaumen. Owl-Stretching Time (1969)
We could saw through some of these floorboards.Wir könnten ein paar Bodenbretter ansägen. Bombsight (1969)
When you're sparring with Bruno, do you think you could lay him out?Wenn Sie mit Bruno trainieren, kriegen Sie ihn da auf die Bretter? The Softer They Fall (1970)
Lay him out?Auf die Bretter? The Softer They Fall (1970)
All these little boards.All diese kleinen Bretter. Five Easy Pieces (1970)
The smell of fresh-cut timber!- Der Duft frisch gefällter Bretter! And Now for Something Completely Different (1971)
There was boards and bricks and flames leaping up.Bretter und Ziegelsteine und Flammen überall. Harold and Maude (1971)
Ouija boards.Ouija-Bretter. Dracula A.D. 1972 (1972)
- You carry bricks and boards...- Du schleppst Ziegel und Bretter... Felix si Otilia (1972)
These boards or your arm?Diese Bretter oder dein Arm? The Praying Mantis Kills (1973)
The boards.Die Bretter. The Praying Mantis Kills (1973)
Strike the boards using your arm as a weapon.Schlag auf die Bretter. Verwende deinen Arm als Waffe. The Praying Mantis Kills (1973)
Yet the boards resisting do not endure.Die starren Bretter konnten nicht standhalten. The Praying Mantis Kills (1973)
Well, you could use sawhorses and one-by-twelvers.Nun, man könnte Sägeböcke und Bretter benutzen. High Plains Drifter (1973)
All real bricks and boards. Nothing phony about any of it.Alles echte Ziegel und Bretter, keinerlei Tricks. Enter the Dragon (1973)
Boards don't hit back.Bretter schlagen nicht zurück. Enter the Dragon (1973)
Three trays.- Drei Bretter. The Front Page (1974)
I can never do that.Dabei beschädige ich ja die Bretter. The Return of the Tall Blond Man (1974)
We'd look ridiculous.- Wegen ein paar Brettern? Vincent, François, Paul and the Others (1974)
If we won, we will buy the small villa of in the sea beach white hear big, you?Von dem Preisgeld kriegt man sicher viele Surfbretter. Wenn wir gewinnen, kaufen wir uns ein Haus am Strand. In Hawaii. Cannonball! (1976)
You certainly can't wait around here, sticking around sitting on people's running boards, can you?Hier kannst du doch nicht warten, auf den Trittbrettern anderer Leute, oder? The Big Brother (1976)
I'll bet the Spencers don't have to put a table together with sawhorses and boards.Ich wette, die Spencers müssen keinen Tisch aus Sägeböcken und Brettern aufbauen. The Wedding: Part 1 (1976)
Berger, take these and put them in the firebox.Nehmen Sie die Bretter und bringen Sie sie zur Lokomotive! The Seven-Per-Cent Solution (1976)
One is putting together something useful from a bunch of boards.Aus ein Paar Brettern erschafft der Mensch etwas Nützliches. Portrait of a Champion (1977)
Take your skis --- and go.Nimm deine Bretter und verschwinde, du Bengel! How to Pull Out a Whale's Tooth (1977)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soubrette    (n) sˈuːbrˈɛt (s uu1 b r e1 t)
soubrettes    (n) sˈuːbrˈɛts (s uu1 b r e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagbrett {n}; Anschlagtafel {f}; Plakatwand {f} | Anschlagbretter {pl}; Anschlagtafeln {pl}; Plakatwände {pl}billboard | billboards [Add to Longdo]
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
Brett {n}; Tafel {f}; Tisch {m}; Verpflegung {f}; Gremium {n} | Bretter {pl}; Tafeln {pl}board | boards [Add to Longdo]
Brett {n} | Bretter {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Brett {n}; Bord {n} | Bretter {pl} | ein Brett vor dem Kopf habenshelf | shelves | to be a blockhead [Add to Longdo]
Bretterdach {n}board roof [Add to Longdo]
Bretterzaun {m}wooden fence [Add to Longdo]
Bücherregal {n}; Bücherbrett {n}; Bücherbord {n} | Bücherregale {pl}; Bücherbretter {pl}; Bücherborde {pl}; Büchergestelle {pl}bookshelf | bookshelves [Add to Longdo]
Fensterbrett {n}; Fensterbank {f}; Fenstersims {m} | Fensterbretter {pl}window sill; windowsill; window ledge | window sills [Add to Longdo]
Griffbrett {n} | Griffbretter {pl}finger board; fingerboard | finger boards; fingerboards [Add to Longdo]
Hackbrett {n} | Hackbretter {pl}dulcimer | dulcimers [Add to Longdo]
Kopfbrett {n} | Kopfbretter {pl}headboard | headboards [Add to Longdo]
Schaukelbrett {n} | Schaukelbretter {pl}seesaw | seesaws [Add to Longdo]
Soubrette {f} | Soubretten {pl}soubrette | soubrettes [Add to Longdo]
Sprungbrett {n}; Schleuderbrett {n} | Sprungbretter {pl}springboard | springboards [Add to Longdo]
Sprungbrett {n} | Sprungbretter {pl}steppingstone | steppingstones [Add to Longdo]
Steinbrett {n} | Steinbretter {pl}hod | hods [Add to Longdo]
Waschbrett {n} | Waschbretter {pl}wash board; washboard | wash boards; washboards [Add to Longdo]
Wellenreiterbrett {n} | Wellenreiterbretter {pl}surfboard | surfboards [Add to Longdo]
Zeichenbrett {n} | Zeichenbretter {pl}drawing board | drawing boards [Add to Longdo]
in Bretter zersägento slab [Add to Longdo]
Waschbretteffekt {m}washboard effect [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
板塀[いたべい, itabei] Bretterzaun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top