ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*assamese*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assamese, -assamese-
Possible hiragana form: あっさめせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Assamese(adj) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม, See also: ของรัฐอัสสัม
Assamese(n) ชาวอัสสัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assamese(แอสซะมีซ') adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง, ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม, ภาษาอัสสัม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหม(n) Assamese, Syn. อะหม, Thai Definition: ชนชาติไทยใหญ่สาขาหนึ่ง ที่เข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18
อะหม(n) ancient Assamese, Syn. อาหม, Thai Definition: ชนชาติไทยใหญ่สาขาหนึ่ง ที่เข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงอ้ายเงี้ยะ[ling āi-ngīa] (n, exp) EN: Assamese Macaque

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊猴[xióng hóu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˊ, ] Assamese macaque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assamese \As`sam*ese"\, a.
   Of or pertaining to Assam, a province of British India, or to
   its inhabitants. -- n. sing. & pl. A native or natives of
   Assam.
   [1913 Webster] Assapan

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Assamese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Assam or its
       people or culture or language
   n 1: native or inhabitant of the state of Assam in northeastern
      India
   2: the Magadhan language spoken by the Assamese people; closely
     related to Bengali [syn: {Assamese}, {Asamiya}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top