ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*antral*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antral, -antral-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antral Regionบริเวณแอนทราล [การแพทย์]
Cells, Antral Gเซลล์สร้างฮอร์โมนแกสตริน [การแพทย์]
Mucosa, Antralแอนทราลมิวโคซ่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, we should check your F.S.H. And your estradiol levels, and we should probably do and antral follicle count.Okay, wir sollten Deine F.S.H prüfen. Und Dein Estradiol Niveau und wir sollten wohl eine Antralfollikel Zählung vornehmen. The Other Side of This Life, Part 1 (2007)
And your antral follicle count is only two.Und Deine Antralfollikel Zählung beträgt nur zwei. The Other Side of This Life, Part 1 (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTRALL    K AE1 N T R AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Antral \An"tral\, a. (Anat.)
     Relating to an antrum.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top