“คนหิวแสง” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? คำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ คือ คำว่า “หิวแสง” ความหมายของหิวแสง หมายถึง คนที่โหยกระหายหาชื่อเสียง อยากดัง จนสามารถทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่คาดคิดเพื่อ ‘เรียกเรตติ้ง’ ให้ตัวเอง เพื่อให้คนฮือฮา เรียกยอด Like ยอด Share ในสื่อโซเชียล ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ คนที่ต้องการอยากดัง หรือเป็นที่สนใจของโลกออนไลน์ โดยที่ไม่สนคำวิพากวิจารณ์ใดๆ ขอให้ได้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางก็พอใจแล้ว ในภาษาอังกฤษเราไม่ได้ใช้คำว่า Light Hunger นะคะ แต่เราจะใช้คำว่า Attention seeker : คนหิวแสง Ex. I’m sick of Jane. She is an attention seeker. ฉันสุดจะทนกับเจน นางช่างเป็นคนหิวแสงจริงๆ Crave the spotlight : อยาก หรือ พยายามเป็นจุดสนใจ จุดเด่น Ex. Since Joe’s become […]
What is ‘delayed gratification’? [เรียนภาษาอังกฤษ in English] เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะคุ้นเคยกับ AI Chatbot ที่มีชื่อว่า ChatGPT วันนี้เราอยากจะลองทดสอบกันดูว่า ChatGPT จะเขียนบทความภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน ในบทความนี้เราได้ลองใช้ ChatGPT เขียนบทความขึ้นมาโดยที่เรากำหนดสไตล์และโทนของการเขียนให้ ChatGPT หลังจากนั้นเรารวบรวมหลาย ๆ version ที่ ChatGPT เขียนมา และนำมา เขียนใหม่อีกครั้งจนออกมาเป็นบทความนี้ หากคุณเป็นคนนึงที่เคยต้องอดทนต่อสู้กับจิตใจของตัวเองกับความรู้สึกต้องการที่อยากจะได้รับอะไรบางอย่างในทันที แต่ยอมรอคอยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้ เท่ากับว่าคุณเข้าใจหลัก Delayed Gratification หรือที่ตรงกับสำนวนไทยว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน“ ได้เป็นอย่างดี หากใครยังสงสัยลองอ่านบทความนี้กันเลย ระดับความยาก: 2 Hello, language learners! Today, let’s explore an interesting English concept: “Delayed Gratification.” This phrase might sound complex, but it’s all about the benefits […]
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*achee*

AH0 CH IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: achee, -achee-
Possible hiragana form: あちぇえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Enchanted (2007)
He did 15 years in Apalachee Correctional for attempting to murder a police officer.เขาใช้เวลา 15 ปีในเรือนจำอพาลาชี ด้วยข้อหาเจตนาฆ่าจนท.ตำรวจ Corazon (2011)
It is enough for the label to be attached for the attachee to be designated a pariah, an outcast from normal society.มันก็เพียงพอสำหรับฉลากที่จะ แนบ สำหรับ attachee ที่จะกำหนดให้ คนจรจัด, ถูกขับไล่จากสังคมปกติ Denial (2016)
The saviors, the avenging angels, eh?Die Erlöser, die Racheengel, was? The Mirror (1961)
He's rather arbitrarily chosen 4:00 as his personal gotterdammerung, and we are about to watch the metamorphosis of a twisted fanatic, poisoned by the gangrene of prejudice, to the status of an avenging angel, Eher willkürlich wählt er 16 Uhr als Zeit seiner persönlichen Götterdämmerung. Gleich sehen wir die Metamorphose eines verdrehten Fanatikers, vergiftet vom Wundbrand des Vorurteils, in den Zustand eines Racheengels, rechtschaffend und allwissend, engagiert und furchterregend. Four O'Clock (1962)
Because this giant... is like some avenging angel to them.Denn dieser Riese kommt ihnen wie ein Racheengel vor. The Little People (1962)
- Avenging angels.- Racheengel. A Bullet for Hedley (1967)
It attacked those nuns like an avenging angel.Losgegangen bin ich auf diese Nonnen wie ein Racheengel. In Cold Blood (1967)
Get down on your knees before your avenging angel.Fall auf die Knie vor deinem Racheengel! Dark Angel (1972)
I feel kind of silly... acting like an avenging angel all that time.Ich fühle mich ein wenig dämlich, da ich die ganze Zeit den Racheengel mimte. McQ (1974)
Avenging angels may not ask forgiveness of their victims.Racheengeln vergibt man nicht. The Count of Monte-Cristo (1975)
That man is my nemesis, Watson.Dieser Mann ist mein Racheengel, Watson! The Seven-Per-Cent Solution (1976)
The only time...Ein einziges Mal hat Professor Moriarty wirklich die Rolle meines Racheengels übernommen. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
- A certifiable genius. He must've known what he was doing when he picked me to get a little revenge for him.Er wusste also, was er tat, als er mich zu seinem Racheengel machte. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Could possibly be Apalachee Indian.Von den Apalachee-Indianern. Family Matter (1987)
Mr. Darnell. Stand up, mr. Darnell.Er ist mein Racheengel, solange Sie die Klassen zurückerobern. Lean on Me (1989)
How are your Avenging Angels?Wie geht's denn deinen Racheengeln? Gladiator (1992)
A fight to the death mano a mano man to man just you and me and my guards!Kämpfen wir auf den Tod. Mano a mano Mann gegen Mann nur lhr und ich und meine Wacheee! Robin Hood: Men in Tights (1993)
God must be looking down on his angel of vengeance.Gott blickt wohl auf seinen Racheengel hinab. Spring 1866 - Spring/Summer 1866 (1994)
Cole sees himselfas a kind ofavenging angel.Cole hält sich für einen Racheengel. Sleepless (1994)
- Lt. Curtis, Dougherty's attaché.- Lt. Curtis, Doughertys Attachee. Star Trek: Insurrection (1998)
Their beloved Emissary, sent forth like an avenging angel to slay the demon.Ihren geliebten Abgesandten, den sie wie einen Racheengel losschickten, um den Dämonen zu töten. What You Leave Behind (1999)
"A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent."Die gerechte Strafe in Form von Vergeltung. Perfekt ausgeführt von einem Racheengel. Snatch (2000)
Avenging angel.Racheengel. The Salton Sea (2002)
Avenging angel or plain old Judas?Racheengel oder der gute, alte Judas? The Salton Sea (2002)
- For the giant papier-maché mushrooms.- Für die riesigen Pilze aus Pappmachee. Dead Uncles and Vegetables (2002)
Emily found the best papier-maché mushroom maker in Paris.Emily hat den besten Bastler von Pappmachee-Pilzen in Paris aufgetan. Dead Uncles and Vegetables (2002)
Just let me take a long shot, as a memory.Halt. lchmacheeineschöne Aufnahme.Als Andenken. G.O.R.A. (2004)
Yes. I'm going to make all of you.lchmachees. Mit euch allen. G.O.R.A. (2004)
You'd want to be "Angel's Avengers" or something.Du würdest dich wahrscheinlich für "Racheengel" oder so was entscheiden. Underneath (2004)
"Angel's Avengers," that's..."Racheengel", das ist doch... Underneath (2004)
Finn DeTroIio, my arch-nemesis.Finn DeTrolio, mein Racheengel. Unidentified Black Males (2004)
Some of it was done by a Venezuelan called Carlos the Jackal... who replaced Zaid Muchassi... who replaced Hussein al-Chir.Und unseren Militär-Atachee in Washington. Es war oft ein Venezuelaner, Carlos der Schakal. Nachfolger von Muchassi. Munich (2005)
I've read in the Bible about avenging angels.Die Bibel erzählt von Racheengeln. Hook Man (2005)
Like a- Avenging angel?Ein Racheengel? Houses of the Holy (2007)
And I'm fairly sure you're an avenging angel.Und ich bin sehr sicher, dass Sie ein Racheengel sind. Goodbye to All That (2008)
And I'm fairly sure you're an avenging angel.Und ich bin sehr sicher, dass Sie ein Racheengel sind. The Tower Is Tall But the Fall Is Short (2008)
Destiny's plaything, or avenging angel?Spielzeug des Schicksals oder Racheengel? Smokin' Aces 2: Assassins' Ball (2010)
Where's Vicki?Es ist eine Sachee, die ich kenne Wenn der Taag zu Ende MacGruber (2010)
Avenging Angels here to clean up New Cap City.Die Racheengel räumen in New Cap City auf. The Dirteaters (2010)
Frakking Avenging Angels.Verfluchte Racheengel. The Dirteaters (2010)
I mean, you really should meet the Avenging Angels there.Du musst unbedingt die Racheengel kennenlernen. The Dirteaters (2010)
While here at home, entrepreneurs jumped to capitalize on the Avenging Angels phenomenon.Hier in der Heimat versuchen findige Unternehmer, Kapital aus dem Racheengelphänomen zu schlagen. The Dirteaters (2010)
It's this Avenging Angels thing.Das ist diese Racheengelgeschichte. The Dirteaters (2010)
It's this Avenging Angels thing.Das ist diese Racheengelgeschichte. Here Be Dragons (2010)
Avenging Angels.Racheengel. Here Be Dragons (2010)
These Avenging Angels are everywhere.Diese Racheengel sind überall. Here Be Dragons (2010)
Yep, my sister's avenging angel.- Japp. Der Racheengel meiner Schwester. VIP Treatment (2010)
He did 15 years in Apalachee Correctional for attempting to murder a police officer.Er saß 15 Jahre im Apalachee Gefängnis, weil er versuchte einen Polizei Officer zu töten. Corazon (2011)
I took a page from the angel of revenge herself, Dug up some dirt, Used it for leverage.Ich nahm mir ein Beispiel am Racheengel, habe im Dreck gewühlt und ein Druckmittel gefunden. Charade (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
คนเจ้าชู้[khon jaochū] (n, exp) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals  FR: coureur de jupons [ m ] ; don Juan [ m ] ; play-boy [ m ] ; libertin [ m ] ; dépravé [ m ] ; débauché [ m ] ; personne aux moeurs relâchées [ f ]
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [ f ]
หลอดลม[løtlom] (n) EN: trachea ; windpipe ; bronchi  FR: trachée [ f ] ; bronches [ fpl ]
เนื้อหมูสับละเอียด[neūa mū sap la-īet] (n, exp) EN: ground pork  FR: viande de porc hâchée [ f ] ; porc hâché [ m ]
เนื้อสับ[neūa sap] (n, exp) FR: viande hachée [ f ]
เนื้อวัวบด[neūa wūa bot] (n, exp) EN: ground beef  FR: boeuf hâché [ m ] ; viande hâchée [ f ]
ภรรยาลับ[phanrayā lap] (n, exp) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman  FR: épouse cachée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACHEE AH0 CH IY1
WONKSAHACHEE W AA0 N K S AH0 HH AE1 CH IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trachee { f } (Atmungsorgan der Insekten) [ anat. ]spiracle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top