หรือคุณหมายถึง %accrü%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accrue*

AH0 K R UW1   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accrue, -accrue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา Rushmore (1998)
She's trying to accrue as much time off as she can before...เธอพยายามจะเพิ่มวันหยุด ให้มากที่สุดก่อนที่จะ Juno (2007)
The points still accrue.ดอกเบี้ยมันโตทุกวัน จำไว้ The Thing in the Pit (2010)
Speak to me such again, I will accrue your fucking head.ขืนพูดกับกูแบบนั้นอีก กูจะเอาหัวเหี้ยๆ ของมึงซะ The Thing in the Pit (2010)
Just when I thought we'd accrued every accolade, yet another falls in our laps from the heavens.ตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้สวย แต่ก็ดันมีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะ Whore (2010)
Therefore, she's entitled to a full 50% of all assets accrued during the marriage.ดังนั้น เธอ มีสิทธิ50%เต็ม ของทรัพย์สินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแต่งงาน Duress (2012)
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น All In (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accrueAccrued interest will be paid into your account.
accrueBenefits accrue to the community from reconstruction.
accrueInterest accrued from the money left in my savings account.
accrueMany advantages accrue to society from the freedom of speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued   
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khāng rap) EN: accrued income ; accrued revenue   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUE    AH0 K R UW1
ACCRUED    AH0 K R UW1 D
ACCRUES    AH0 K R UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrue    (v) ˈəkrˈuː (@1 k r uu1)
accrued    (v) ˈəkrˈuːd (@1 k r uu1 d)
accrues    (v) ˈəkrˈuːz (@1 k r uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}accruement | accruements [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]
Rückstellungen {pl}accrued liabilities [Add to Longdo]
Steuerschuld {f}tax due; accrued taxes [Add to Longdo]
Zins {m}; Zinsen {pl} | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
sich ansammeln; zusammenkommen; auflaufen | sich ansammelnd; zusammenkommend; auflaufend | angesammelt; zusammengekommen; aufgelaufento accrue | accruing | accrued [Add to Longdo]
aufzinsento add unaccrued interest [Add to Longdo]
entstehen; anfallen | entstehend | entstanden | entstehtto accrue | accruing | accrued | accrues [Add to Longdo]
hinzukommen (zu)to accrue (to) [Add to Longdo]
zuwachsento accrue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding [Add to Longdo]
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\, n. [F. accr[^u], OF. acre["u], p. p. of
   accroitre, OF. acroistre to increase; L. ad + crescere to
   increase. Cf. {Accretion}, {Crew}. See {Crescent}.]
   Something that accrues; advantage accruing. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\ ([a^]k*kr[udd]"), v. i. [imp. & p. p.
   {Accrued}; p. pr. & vb. n. {Accruing}.] [See {Accrue}, n.,
   and cf. {Accresce}, {Accrete}.]
   1. To increase; to augment.
    [1913 Webster]
 
       And though power failed, her courage did accrue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to by way of increase; to arise or spring as a
    growth or result; to be added as increase, profit, or
    damage, especially as the produce of money lent. "Interest
    accrues to principal." --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       The great and essential advantages accruing to
       society from the freedom of the press. --Junius.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top