ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*迟迟*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟迟, -迟迟-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what happens when a case drags on.[CN] 当案件迟迟未破时就会如此 That's what happens when a case drags on. Episode #1.7 (2014)
He's just gotten held up... and has yet to come back.[CN] 要事缠身 才迟迟没有回来的 Over Your Dead Body (2014)
Chichi This place is not safe, we'd better leave[CN] 迟迟 这个地方鱼龙混杂不宜久留 My Own Swordsman (2010)
Chi Chi[CN] 迟迟 My Own Swordsman (2010)
It was cold and the ship didn't come[CN] 天气非常冷而船又迟迟不来 Waikiki Brothers (2001)
Well, what's holding us up?[CN] 去 那为啥迟迟不动身? True Crime (1999)
I hesitated to even bring up the subject of an obsessive patient because of your traumatic experience.[CN] 鉴于你的痛苦经历 我迟迟不敢跟你提起这位偏执的病人 Fromage (2013)
♪ ♪[CN] {\pos(231,215)}时间轴: 阿丹 烟幕迟迟 {\pos(153,175)}校对: Ka Hana Malu (2014)
However, with no progress being made, and fearing the worst, We are going public now.[CN] 然而到现在迟迟未能破案 Bayside Shakedown (1998)
Mr.Fiske,why isn't this case settled?[CN] 费斯克先生 为什么这个案子 迟迟结不了案 We Are Not Animals (2007)
But if he didn't really love Elsa, why didn't he have her arrested before?[CN] 但如果他不是真的爱艾尔莎 But if he didn't really love Elsa, 为什么迟迟不让她被捉起来呢? why didn't he have her arrested before? Tea with Mussolini (1999)
If she loses consciousness and the ambulance takes too long, you can inject it yourself.[CN] 如果她失去意识 救护车又迟迟未到 你可以自行注射 Intruders (2011)
Your timidity must have kept you from mentioning it.[CN] 你可能是天性害羞 才会迟迟没有提到这件事 All About Eve (1950)
Chi Chi, run I can't[CN] 迟迟 快跑啊 My Own Swordsman (2010)
Yes. Mr. Ashbaugh was delaying.[CN] 是的 当时Ashbaugh先生迟迟不签 The Decision Tree (2013)
The end of winter comes late to the mountainous northwest of the United States.[CN] 美国多山的西北部 冬天迟迟不肯离开 Summer (2009)
Why do you think the city has been so slow to acknowledge and deal with this emergency?[CN] 你为什么觉得面对这次危机 纽约迟迟不肯接受和应对 The Normal Heart (2014)
She knew Varus from her days in Rome, offered respite at my villa while he waited for the absent boy to come to purpose.[CN] 她在罗马与瓦鲁斯相识 于是提议 暂休寒舍 一起等待这位迟迟不现身的孩子 Paterfamilias (2011)
But you haven't killed him yet.[CN] 你迟迟不肯动手 The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)
Why should she wait to get back into her home that was wrongfully taken?[CN] 为什么她迟迟不能回到 被错误没收的属于她的房子... House of Sand and Fog (2003)
(TV reporter) A move hailed by many as long overdue.[CN] ...迟迟未执行的一步 Vice (2015)
- Playing desktop cornhole.[CN] 念念 烟幕迟迟 Toozii Brooklyn Housing (2017)
Since Saeko is still single, why don't you marry her to Zaizen?[CN] 老公,既然佐枝子迟迟找不到对象 何不就让她嫁财前呢? The Great White Tower (1966)
Why hesitate and put off your answer?[CN] 为什么迟迟犹豫着不给人家答复呢? Brother (1960)
I mean, I have no idea what's taking this jury so long.[CN] 我不知道陪审团为何迟迟没有结论 I mean, I have no idea what's taking this jury so long. Guilty (2015)
You were taking so long, I came to greet you personally, Lt. Colonel Katsuragi.[CN] 由于迟迟不见人 我就过来看看 葛城二佐 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
Because there were so many dead that couldn't be gotten rid of, for days and days,[CN] 因为太多的死人 因此迟迟得不到清理 尸体围着毒气室被堆积起来 Shoah (1985)
But the storm did not pass.[CN] 但是这场大雪迟迟不停 Ravenous (1999)
The next day we have considerable trouble launching ourselves out of Juliaca station.[CN] 第二天,当我们要离开 胡利亚卡火车站时,遇到了大麻烦。 开往 库斯科 方向的列车迟迟没有动静。 Full Circle with Michael Palin (1997)
They will boot you out, you know, if you don't decide.[CN] 你要是迟迟不决定的话 会被赶出去的 They will boot you out, you know, if you don't decide. The Theory of Everything (2014)
But as for your fingerprints on the murder weapon... why you gave the police false information after... delaying in calling the police, gee...[CN] 但是为什么凶器上留有你的指纹 为什么你在迟迟不报警后 又给了警察错误的信息 Hired Guns (2004)
Chi Chi, you have to run[CN] 我实在跑不动 迟迟 跑不动也得跑啊 My Own Swordsman (2010)
What's taking so long, love?[CN] -怎么迟迟不出来? Hair (1979)
Did you know that Peter was happily married?[CN] 那是他迟迟没离开她的唯一理由 The 9th Life of Louis Drax (2016)
And now, Paul couldn't make it, no?[CN] 保罗迟迟不来,不是吗? My Man Is a Loser (2014)
Do you want to be bribed from a delayed judgement?[CN] 迟迟未判,是不是想收钱吗? Hail the Judge (1994)
Can I try, Ms Chichi?[CN] 我能不能试一下 迟迟小姐 My Own Swordsman (2010)
He does wonder, however, what might be taking you so long.[CN] 他不明白为什么你迟迟不发表看法 Belle (2013)
The hosts suffered three casualties, will you.[CN] 当地警方迟迟无法寻获 那辆开枪的休旅车 Born to Raise Hell (2010)
Then say it.[CN] 会因为快递迟迟不到而焦心 Episode #1.12 (2016)
Irving![CN] 艾文 为何迟迟不接电话 Irving! Roman Holiday (1953)
Everyone around you starts to grow up, and when your break is slow to come, people fall away.[CN] 你周围的人都开始成熟了 Everyone around you starts to grow up, 而你却迟迟没什么出息 and when your break is slow to come, 人们就会离你远去 people fall away. Pilot (2015)
That's why they keep postponing the opening.[CN] 这也是为什么他们迟迟不开放的原因 Antitrust (2001)
She's out there making it sound like we haven't done a goddamn thing on this.[CN] 迟迟推迟调查让他们担心 你看卡罗琳 Confirmation (2016)
Ariza must've had his reasons for holding off.[CN] 阿里萨迟迟不动手定有他的原因 Despegue (2015)
Although I had agreed to help her attack from behind is dishonorable so I couldn't draw my sword[CN] 臣虽答应飞雪出剑相助 但总以为有失正大光明 故迟迟不能出手 Hero (2002)
Chi Chi, quick[CN] 迟迟 My Own Swordsman (2010)
I stared at that abyss, and I just... couldn't pull the trigger.[CN] 我考虑了很久 可就是... 迟迟下不了决心 Always (2014)
We've been waiting here all this time, waiting for rescue that has not come.[CN] 我们一直在这里等待 等待迟迟未到的救援 Par Avion (2007)
Well, I was trying to decide what panties I should wear.[CN] 喔, 我只是迟迟无法决定 要穿哪条内裤来. Van Wilder (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top