ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*迟到了*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟到了, -迟到了-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, the boss, and I'm late,[CN] - 不是 是我老板 我要迟到了 Dédée d'Anvers (1948)
Excuse me. It's late.[CN] 抱歉, 你要迟到了 Quai des Orfèvres (1947)
- Are we late? - Not at all.[CN] -我们迟到了 Gaslight (1944)
I'm afraid I'm rather late, but I had a sudden presentiment... that I was going to have a puncture, so I went back to fetch my pump.[CN] 我觉得我快迟到了 但是我突然预感 车子估计要扎带 于是我回去拿了我的气管 Blithe Spirit (1945)
Oh, thank you very much, i... hey, bulic, you are late.[CN] 好的,多谢... 嘿,布里克,你迟到了 The Mask of Dimitrios (1944)
I'm meeting her at the corner of Vermont and Franklin, the northwest corner... in case you're interested, and I'm late already.[CN] 我约了他在 维蒙街法连街交界 我已经迟到了 Double Indemnity (1944)
Go now, or you'll be late![CN] 马上走,要不你就迟到了 Baltic Deputy (1937)
- Good evening Mr Finsbury...you're late![CN] - 晚上好,芬斯伯里先生。 你迟到了! The Hidden Room (1949)
Come on, we'll be late.[CN] 我们要迟到了 The Best Years of Our Lives (1946)
He's late. -Late for what?[CN] 他迟到了 什么迟到了 All About Eve (1950)
- Hello, Doctor. Sorry to be late.[CN] -嗨,医生,抱歉迟到了 His Girl Friday (1940)
Don't come in. We'll be awfully late.[CN] 别进来了,我们要迟到了 The Awful Truth (1937)
He must be late.[CN] 没错,他肯定迟到了 The Whole Town's Talking (1935)
Oh, I see, they get in the way of your legs when you're running.[CN] 别迟到了 A Farewell to Arms (1932)
You're late today.[CN] 你今天迟到了 我不得不先回家 The Red House (1947)
Thank you for waiting.[CN] 啊,各位,我迟到了 Apostasy (1948)
No, I haven't.[CN] 他恐怕是迟到了 The Whole Town's Talking (1935)
You're late.[CN] 你迟到了 It's a Wonderful Life (1946)
- Scroll down for coffee[CN] - 下去吃饭吧 你要迟到了 The Reckless Moment (1949)
I'm sorry, but I'm late already, I... I'm due back at the station.[CN] 不好意思,我已经迟到了 大家在局里等我 The Woman on the Beach (1947)
Come in.[CN] 进来 你迟到了 The Red Shoes (1948)
Late the first day.[CN] 第一天就迟到了 Pinocchio (1940)
I'm late for school.[CN] 我上学要迟到了 Episode #1.4 (2004)
- I?[CN] - 为什么你迟到了 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Well, I've got to change. I'll be late at the Morgans.[CN] 我要换衣服了 去摩根家要迟到了 The Red House (1947)
You have a shoot to go to.[CN] 起床了要迟到了 Episode #1.5 (2004)
- But madam is late already.[CN] - 但是夫人已经迟到了 Sorry, Wrong Number (1948)
-Right. -Good night.[CN] - 艾尔,我们要迟到了 The Best Years of Our Lives (1946)
Now, will you ring for Marie, please? I'm late already.[CN] 好了,我已经迟到了,帮我叫玛丽吧 Sorry, Wrong Number (1948)
He isn't in yet.[CN] - 他迟到了 The Whole Town's Talking (1935)
Gracious, we're late. Hawfield will take it out on Sophie.[CN] 我想要迟到了 The Paradine Case (1947)
-Her plane got in late. -Discouraging, isn't it?[CN] 她的飞机迟到了 真扫兴,对不对? All About Eve (1950)
Miss Farrell's a little late.[CN] 法瑞尔小姐迟到了 Design for Living (1933)
- I'm sorry I'm so late. Never mind.[CN] - 很抱歉我迟到了 The Lodger (1944)
- You're late.[CN] 你迟到了 Casablanca (1942)
Maybe the mistake lay in not going on to the secondary target once you were late.[CN] 你错在迟到了 也没击中次要目标 Twelve O'Clock High (1949)
You should all have a seat.[CN] 比我的学生们更胜一筹 抱歉我迟到了 The Punch Bowl (1944)
"You're late for the last time !"[CN] 不会再有机会让你迟到了 City Lights (1931)
Out kind of late, ain't you?[CN] 你稍微有点迟到了不是吗 The Street with No Name (1948)
You'll be late for school.[CN] 你上学要迟到了 The Best Years of Our Lives (1946)
Late.[CN] 迟到了 City Lights (1931)
- It's late. Poe shirt, David.[CN] - 要迟到了 快把衣服穿上 David The Reckless Moment (1949)
- I'm sorry I'm late, Pinkie.[CN] - 对不起迟到了, 平奇 Brighton Rock (1948)
No. Now you go and dress for dinner. We'll be very late.[CN] 不会的 你现在赶紧去穿好衣服吃晚餐 我们要迟到了 The Awful Truth (1937)
It's getting late.[CN] 要迟到了 Pitfall (1948)
But, Johnny, I'm 45 minutes late already.[CN] 但是, Johnny, 我已经迟到了45分钟了 Bordertown (1935)
Lets go.[CN] 好赶快走吧已经迟到了 Episode #1.5 (2004)
She's late.[CN] 她迟到了 Brighton Rock (1948)
You're late.[CN] 你迟到了 The Hidden Room (1949)
Well, this one ain't bad. A little kid comes late for school, and the teacher says...[CN] 有张不错的,有个小孩上学迟到了 老师说 The Grapes of Wrath (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top