ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*辐照*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 辐照, -辐照-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辐照[fú zhào, ㄈㄨˊ ㄓㄠˋ, / ] irradiation, #38,999 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the capsule?[CN] -辐照盒在哪? The Andromeda Strain (1971)
On level 5, the patients and capsule will be isolated in biologically secure setups.[CN] 在第五层 病人和辐照盒被安全隔开 The Andromeda Strain (1971)
Computer, check all irradiated samples.[CN] 电脑,检查所有辐照样本 The Andromeda Strain (2008)
The irradiated Russian?[CN] 就是那具辐照过的俄国人尸体 Black Badge (2013)
The red circle is the capsule.[CN] 红光的是辐照 The Andromeda Strain (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top