ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*嘀嗒*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 嘀嗒, -嘀嗒-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tik-Tok, you're the heaviest.[CN] 嘀嗒, 你是最重的. Return to Oz (1985)
Jack, go help Tik-Tok get aboard.[CN] Jack, 帮嘀嗒上去. Return to Oz (1985)
Tic-Tac, doc. You have 79 minutes to live.[CN] 嘀嗒嘀 还有79分钟 88 Minutes (2007)
Do you know that you're ticking?[CN] 你身上什么在嘀嗒嘀地响? Mr. & Mrs. Smith (2005)
Come on, Tik-Tok.[CN] 来吧, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
And you may call me Tik-Tok.[CN] 叫我嘀嗒就可以了. Return to Oz (1985)
Tik-Tok, you're all wound up.[CN] 嘀嗒, 你的发条没松. Return to Oz (1985)
Tick-Tack, doc.[CN] 嘀嗒 88 Minutes (2007)
- All right, Tik-Tok.[CN] - 好吧, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
Tick-Tack, doc. You have 83 minutes to live, Dr. Gramm.[CN] 嘀嗒嘀 格拉姆博士 你还有83分钟的生命 88 Minutes (2007)
Yeah, you got yourself about an hour, max. Tick-tock.[CN] 耶,你最多活一个小时,嘀嗒 Crank (2006)
Tic-Tac.[CN] 嘀嗒 88 Minutes (2007)
If you don't mind, Mr Tok, I'll wind up your action.[CN] 如果你不介意,嘀嗒先生, 我给你上发条让你可以活动。 Return to Oz (1985)
To hear the ticking of a clock...[CN] 听着嘀嗒的时钟想 88 Minutes (2007)
- Tik-Tok.[CN] - 嘀嗒. Return to Oz (1985)
Tic-Tac.[CN] - 嘀嗒 88 Minutes (2007)
Tik-Tok.[CN] 嘀嗒. Return to Oz (1985)
If it is a bomb, it's not metallic and there's no ticking sound.[CN] 如果是个炸弹,却没有探出金属成分 也没有嘀嗒 Episode #2.19 (1991)
Except for the clock, that goes tic-Tac.[CN] 当然 时钟依然在走 嘀嗒 88 Minutes (2007)
Tik-Tok's not even alive.[CN] 嘀嗒甚至都不是活的. Return to Oz (1985)
Here's a broom, Tik-Tok.[CN] 这里有把扫帚, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
- Tik-Tok, help me![CN] - 嘀嗒, 救我! Return to Oz (1985)
- Jump up, Tik-Tok![CN] - 跳上来, 嘀嗒! Return to Oz (1985)
Going, going-[CN] 嘀嗒... 嘀嗒... Crossroad Blues (2006)
- Tik-Tok went berserk![CN] - 嘀嗒发疯了! Return to Oz (1985)
Tik-Tok, are you listening?[CN] 嘀嗒, 你在听我说话吗? Return to Oz (1985)
- I'm coming, Tik-Tok.[CN] - 我来了, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
Tick tock, tick tock.[CN] 嘀嗒... 嘀嗒... The Butterfly (2002)
We've still got Tik-Tok, Jack and Billina to find.[CN] 我们还得找到嘀嗒, Jack和Billina. Return to Oz (1985)
Good idea, Tik-Tok.[CN] 好主意, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
Tic Tac?[CN] 嘀嗒糖? Chicken Little (2005)
- Tik-Tok![CN] - 嘀嗒! Return to Oz (1985)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.[CN] 我是嘀嗒, 奥兹皇家军. Return to Oz (1985)
I like the sound of it, it's company.[CN] 我喜欢它的嘀嗒 The Woman on the Beach (1947)
Is that Tik-Tok?[CN] 那是嘀嗒吗? Return to Oz (1985)
Tik-Tok?[CN] 嘀嗒? Return to Oz (1985)
Tik-Tok, will you help me pull?[CN] 嘀嗒, 帮我一起拉. Return to Oz (1985)
It can't be helped, Tik-Tok.[CN] 你救不了我, 嘀嗒. Return to Oz (1985)
Where's Tik-Tok?[CN] 嘀嗒呢? Return to Oz (1985)
Tik-Tok, you've got to be more careful.[CN] 嘀嗒, 你要多小心. Return to Oz (1985)
It's ticking. I hear ticking.[CN] 嘀嗒声,我听到嘀嗒声了 Saw II (2005)
Tik-Tok, Jack and the Gump.[CN] 嘀嗒, Jack 和麋鹿. Return to Oz (1985)
On my left, I saw days upon days of lipstick and ticking clocks... dirty looks and quiet whisperings.[CN] 左边,是日复一日的无聊日子 口红,嘀嘀嗒嗒的时钟... . The Good Girl (2002)
What will you do with Tik-Tok?[CN] 你要把嘀嗒怎么样? Return to Oz (1985)
Tik-Tok![CN] 嘀嗒! Return to Oz (1985)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top